Спортски клубови треба да доставе финансијске и планове раде за 2018. годину

Зворник, 19.12.2017. године

Спортски клубови треба да доставе финансијске и планове раде за 2018. годину

Спортски клубови који дјелују на територији града Зворника  најкасније до 12. јануара 2018. године у обавези су да у Градску управу Зворник (канцеларију бр.28) доставе План рада са Финансијским планом за 2018. годину.

Планови су потребни Комисији за спорт и културу и Савјету за спорт ради утврђивања Приједлога одлуке  о расподјели средстава спортским организацијама за 2018. годину који ће бити разматран на сједници Скупштине града након назначеног рока за доставу информација.

Спортске организације које не доставе тражену документацију неће моћи користити средства буџета града у 2018. години.

Напомињемо и да су сви клубови обавезни доставити АПИФ-у финансијски извјештај за 2017. годину у роковима утврђеним законом. Клуб који наведени извјештај не достави АПИФ-у неће моћи користити средства буџета Града у 2018. години.

Клубови који први пут конкуришу за ова средства дужни су доставити:

 • Одлуку о именовању чланова органа управљања.(копију),
 • Одлуку о именовању предсједника и секретара клуба (копију),
 • Записник са последње сједнице: Скупштине, Управног и Надзорног одбора (копију),
 • Рјешење о регистрацији (копију),
 • Рјешење о упису у Регистар спортских организација и других организација у области спорта који се води код Министарства породице, омладине и спорта у Влади РС (копију),
 • ЈИБ (копија),
 • Број жиро рачуна (копију уговора са банком код које је рачун отворен),

Сви клубови су дужни преузети и попоунити следеће формуларе:

 • Захтјев за додјелу средстава у области спорта
 • Формулар за извјештај за 2017. годину
 • Формулар за наративни извјештај за 2017. годину (навести: број остварених тренинга, број такмичења, резултати са такмичења итд.)
 • Формулар за финансијски извјештај за 2017. годину за износ средстава дотираних од стране Града Зворник.
 • Упитник за спортске организације

На званичној интеренет страници Града Зворника www.opstina-zvornik.org налазе се потребни формулари који се могу преузети и лично у Градској управи, канцеларија број 28.

Информације се могу добити и путем телефона број 056/232-345 (Огњен Павловић – савјетник градоначелника за спорт, нво и младе).

Захтјев за додјелу средстава спортским организацијама.doc

Извјештај о реализованим активностима спортских организација.doc

Наративни извјештај.doc

Финансијски извјештај.doc

Упитник за спортске клубове.doc

3