Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга стручног усавршавања у току 2016. године

Број: 02-360-13/16
Датум:05.02.2016

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга стручног усавршавања у току 2016. године

У складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/4) и одредбама Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 104/14), позивамо вас да доставите понуду у оквиру позива за достављање понуда за јавну набавку услуга стручног усавршавања. Поступак ће бити проведен у складу са Законом, подзаконским актима и овим позивом.

 1. Подаци о уговорном органу

Уговорни орган: Град Зворник

Адреса: Светог Саве 124, 75400 Зворник

ИДБ/ЈИБ: 4401537720009

Телефон: 056 232 200

Факс: 056 232 221

Веб адреса: [email protected]

 1. Редни број набавке и подаци о поступку јавне набавке
 • Редни број набавке у Плану јавних набавки је Услуге, број 20,
 • Врста поступка јавне набавке: јавна набавке услуга из Анекса II дио Б Закона,

2.3. Врста уговора о јавној набавци: услуге

2.4. Период на који се закључује уговор: потписује се више уговора у току 2016. године,

2.5. Начин вршења услуга: сукцесивно према потребама уговорног органа,

2.6. Ознака и назив из ЈРЈН: 80530000-8 – Услуге стручног оспособљавања. 

 1. Опис предмета набавке

Предмет набавке су услуге стручног усавршавања из области израде и примјене прописа у Јединицама локалне самоуправе, финансија, рачуноводства, интерне и екстерне ревизије, матичне евиденције, архивске дјелатности, јавне набавке, развој и међународна сарадња, радни односи.

 1. Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити
 • Привредна друштва и удружења регистрована за услуге пружања едукације из одређене области и призната од надлежне институције.
 1. Подаци о понуди
 • Период важења понуде: до 31.12.2016. године,
 • Начин достављања понуде: лично, путем факса, поштом или електронски,
 • Крајњи рок за достављање понуда: 31.12.2016. године у 12:00 часова,
 • Адреса на коју се понуда доставља:

ГРАД ЗВОРНИК

Светог Саве 124

75400 Зворник,

Факс: 056 232 221

Веб адреса: [email protected]

 1. Критеријум за избор понуде:
 • Уговорни орган формира комисију која ће по пријему сваке понуде исту евалуирати и предложити закључење уговора или одбијање понуде, зависно од квалитета приспјеле понуде, потребе уговорног органа за одређену тему и расположивости буџетских средстава. Наруџбеница уговорног органа и рачун/фактура даваоца услуга сматраће се закљученим уговором.
 1. Подаци о особи задужној за контакт

Контакт особа:Ђоко Јанковић

Телефон: 056/232-200

Факс: 056 232 221

Веб адреса: [email protected]

 1. Информације о заштити права добављача

Против ове тендерске документације жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног органа, на начин и у роковима прописаним у члану 99. и 101. Закона.

Припремио:________                Верификовала:_______

                                                                                                           В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

6