Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга прања моторних возила Градске управе Града Зворник у току 2016. године

Број: 02-360-17/16
Датум:10.02.2016

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга прања моторних возила Градске управе Града Зворник  у току 2016. године

У складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/4) и одредбама Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“, број 90/14 и „Службени гласник општине Зворник“, број 16/14), позивамо вас да доставите понуду у оквиру позива за достављање понуда за јавну набавку услуга прања моторних возила Градске управе Града Зворник. Поступак ће бити проведен у складу са Законом, подзаконским актима и овим позивом.

 1. Подаци о уговорном органу

Уговорни орган: Град Зворник

Адреса: Светог Саве 124, 75400 Зворник

ИДБ/ЈИБ: 4401537720009

Телефон: 056 232 200

Факс: 056 232 221

Веб адреса: [email protected]

 1. Редни број набавке и подаци о поступку јавне набавке
 • Редни број набавке у Плану јавних набавки је Услуге, број 19,
 • Врста поступка јавне набавке: директни споразум,

2.3. Врста уговора о јавној набавци: услуге

2.4. Период на који се закључује уговор: потписује се више уговора у току 2016. године укупне вриједности до 2.000,00 КМ са ПДВ-ом.,

2.5. Начин вршења услуга: сукцесивно према потребама уговорног органа,

2.6. Ознака и назив из ЈРЈН: 50112300-6- Прање аутомобила и сличне услуге.

 1. Опис предмета набавке

Предмет набавке је набавка услуга прања моторних возила Градске управе Града Зворник у току 2016. године.

 1. Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити 

Квалификацијски услови које понуђачи морају испунити да би учествовали у предметном поступку јавне набавке су:

 • да је регистрован за обављање предметне дјелатности,
 1. Подаци о понуди
 • Период важења понуде: до 31.12.2016. године,
 • Начин достављања понуде: лично, путем факса, поштом или електронски,
 • Крајњи рок за достављање понуда: 31.12.2016. године у 12:00 часова,
 • Адреса на коју се понуда доставља:

ГРАД ЗВОРНИК

Светог Саве 124

75400 Зворник,

Факс: 056 232 221

Веб адреса: www.opstina-zvornik.org

 1. Критеријум за избор понуде:
 • Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде. Понудом се сматра званични цјеновник понуђача који доставља по овом позиву. Појединачна вриједност услуга паркинг сервиса је мала вриједност, те ће се наруџбеница уговорног органа са свим битним елементима уговора о вршењу услуга и рачун/фактура даваоца услуга сматрати закљученим уговором.
 1. Подаци о особи задуженој за контакт

Контакт особа: Иво Живановић

Телефон: 056/232-200

Факс: 056 232 221

Веб адреса: [email protected]

Припремио: Зоран Ђукановић

                                                                                                           В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

   Зоран Стевановић

9