Позив за достављање понуда за јавну набавку цвијећа и цвијетних аранжмана у току 2016. године

Број: 02-360-34/16
Датум:15.03.2016

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку цвијећа и цвијетних аранжмана  у току 2016. године

У складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/4) и одредбама Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“, број 90/14 и „Службени гласник општине Зворник“, број 16/14), позивамо вас да доставите понуду у оквиру позива за достављање понуда за јавну набавку цвијећа и цвјетних аранжмана. Поступак ће бити проведен у складу са Законом, подзаконским актима и овим позивом.

 1. Подаци о уговорном органу

Уговорни орган: Град Зворник

Адреса: Светог Саве 124, 75400 Зворник

ИДБ/ЈИБ: 4401537720009

Телефон: 056 232 200

Факс: 056 232 221

Е-маил: [email protected]

Веб адреса: www.opstina-zvornik.org

 1. Редни број набавке и подаци о поступку јавне набавке
 • Редни број набавке у Плану јавних набавки је Робе, број 20,
 • Врста поступка јавне набавке: директни споразум,

2.3. Врста уговора о јавној набавци: робе

2.4. Период на који се закључује уговор: потписује се више уговора у току 2016. године укупне вриједности до 2.000,00 КМ са ПДВ-ом.,

2.5. Начин вршења услуга: сукцесивно према потребама уговорног органа,

2.6. Ознака и назив из ЈРЈН: 03121210-0 – Цвјетни аранжмани. 

 1. Опис предмета набавке

Предмет набавке је набавка цвијећа и цвјетних аранжмана зс потребе Градске управе Града Зворник у току 2016. године.

 1. Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити

Квалификацијски услови које понуђачи морају испунити да би учествовали у предметном поступку јавне набавке су:

 • да је регистрован за обављање предметне дјелатности,
 1. Подаци о понуди
 • Период важења понуде: до 31.12.2016. године,
 • Начин достављања понуде: лично, путем факса, поштом или електронски,
 • Крајњи рок за достављање понуда: 31.12.2016. године у 12:00 часова,
 • Адреса на коју се понуда доставља:

ГРАД ЗВОРНИК

Светог Саве 124

75400 Зворник,

Факс: 056 232 221

Е-маил: [email protected]

 1. Критеријум за избор понуде:
 • Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде. Понудом се сматра званични цјеновник понуђача који доставља по овом позиву. Појединачна вриједност набавке цвијећа и цвјетних аранжмана је мала вриједност, те ће се наруџбеница уговорног органа са свим битним елементима уговора о вршењу услуга и рачун/фактура даваоца услуга сматрати закљученим уговором.
 1. Подаци о особи задуженој за контакт

Контакт особа: Зоран Ерић

Телефон: 056/232-200

Факс: 056 232 221

Е-маил: [email protected]

Припремио: Зоран Ђукановић

                                                                                                           В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

                          Зоран Стевановић

7