ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 70-1-2-71-3-27/15

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ
70-1-2-71-3-27/15
ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН
I 1. Подаци о уговорном органу
Назив OPŠTINA ZVORNIK
ИДБ/ЈИБ 4400247350007
Контакт особа Бошко Којић
Адреса Светог Саве 124
Поштански број 75400 Звoрник (сп бл)
Општина/Град Звoрник
Телефон (056) 232-200
Факс (056) 232-221
Електронска пошта [email protected]
Интернет адреса www.opstina-zvornik.org
I 2. Адреса преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију
Као под I 1.
I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће
Као под I 1.
I 4. Адреса за додатне информације
Као под I 1.
I 5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност
I 5.а. Врста
Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН
I 5.б. Ниво
Адреса: La Benevolencija 8/I
Телефон: (033) 251-591
Факс: (033) 251-595
Е-маил: [email protected]
Wеб: https://www.ejn.gov.ba
Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:8.7.2015. u 14:56
1 / 4
Општински ниво (РС),Звoрник
I 5.ц. Дјелатност
Извршна власт
I 6. Заједничка набавка
Не
I 7. Набавка у име других уговорног органа?
Не
ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА
II 1. Врста уговора
Услуге, Архитектонске услуге: инжењерске услуге и интегралне инжењерске услуге, услуге просторног планирања и
уређења пејзажа, сличне научне и техничке консултантске услуге, услуге техничког испитивања и анализа
II 2. Подјела на лотове
Не
II 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?
Не
II 4. Опис
II 4.а. Назив предмета уговора
Израда техничке документације главног пројекта ’’Заштита дијела насеља: Каракај, Тршић и Челопек у Зворнику од
великих вода ријека: Дрине, Хоче и Сапне, укључујући и заштиту од унутрашњих вода насеља Економија’’
II 4.б. Кратак опис предмета уговора
Израда техничке документације главног пројекта ’’Заштита дијела насеља: Каракај, Тршић и Челопек у Зворнику од
великих вода ријека: Дрине, Хоче и Сапне, укључујући и заштиту од унутрашњих вода насеља Економија’’
II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)
Главни рјечник
Код Опис
Главни предмет 71320000-7 Услуге техничког пројектовања
II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци
II 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?
Не
II 6. Укупна количина или обим уговора
2 / 4
Према ТД
II 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова
Општинска управа Зворник
II 9. Трајање уговора или рок извршења
60 дана
ОДЈЕЉАК III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
III 1. Да ли се захтијева гаранција за понуду?
Да.
Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.
III 2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора?
Да.
Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.
III 3. Битни услови финансирања и плаћања или упућивање на одговарајуће прописе
Према ТД
III 4. Ограничења за учешће
Обавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској
документацији.
III 5. Способност за обављање професионалне дјелатности
Према ТД
III 6. Економска и финансијска способност
Према ТД
III 7. Техничка или професионална способност
Према ТД
III 8. Резервисан уговор
Не
III 9. Посебни услови за уговоре о јавним услугама
III 9.а. Извршење услуга ограничено за одређену професију
Не
III 9.б. Правне особе морају назначити имена и стручну квалификацију особа одговорних за извршење услуга
3 / 4
Не
ОДЈЕЉАК IV: ПОСТУПАК
IV 1. Врста поступка
Отворени поступак
IV 2. Критеријуми за додјелу уговора
Најнижа цијена
IV 3. Услови преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију
IV 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки?
Не
IV 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев до
28.7.2015.
IV 3.ц. Новчана накнада
Да
IV 3.ц-1. Износ новчане накнаде
50.00КМ
IV 5. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење?
Не
IV 6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће
Датум и вријеме 29.7.2015. 11:00:00
IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда
Датум и вријеме 29.7.2015. 12:00:00
Адреса и мјесто Мала сала Општинске управе Зворник
ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Тендерска документација може се преузети сваким радним даном у Општинској управи Зворник, Шалтер сала, у времену од 8:00 до 14:30 часова, или ће бити достављена на захтјев добављача, уз презентацију потврде о уплати новчане накнаде од 50,00КМ на жиро рачун бр: 555-006-02001655-29 врста прихода: 729124, буџетска организација:9999999, општина 119, сврха дознаке Уплата за тендерску документацију за Израду техничке документације главног пројекта ’’Заштита дијела насеља: Каракај, Тршић и Челопек у Зворнику од великих вода ријека: Дрине, Хоче и Сапне, укључујући и заштиту од унутрашњих вода насеља Економија’’. Рок за преузимање тендерске документације је 28.07.2015. године.
4 / 4