ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 70-1-2-71-5-30/15

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
70-1-2-71-5-30/15
Број обавјештења о набавци 70-1-2-71-3-27/15
ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН
I 1. Подаци о уговорном органу
Назив OPŠTINA ZVORNIK
ИДБ/ЈИБ 4400247350007
Контакт особа Бошко Којић
Адреса Светог Саве 124
Поштански број 75400 Звoрник (сп бл)
Општина/Град Звoрник
Телефон (056) 232-200
Факс (056) 232-221
Електронска пошта [email protected]
Интернет адреса www.opstina-zvornik.org
I 2. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност
I 2.а. Врста
Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН
I 2.б. Ниво
Општински ниво (РС),Звoрник
I 2.ц. Дјелатност
Извршна власт
I 3. Заједничка набавка
Не
Адреса: La Benevolencija 8/I
Телефон: (033) 251-591
Факс: (033) 251-595
Е-маил: [email protected]
Wеб: https://www.ejn.gov.ba
Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:18.8.2015. u 12:01
1 / 4
I 4. Набавка у име других уговорних органа?
Не
ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА
II 1. Врста уговора
Услуге, Архитектонске услуге: инжењерске услуге и интегралне инжењерске услуге, услуге просторног планирања и
уређења пејзажа, сличне научне и техничке консултантске услуге, услуге техничког испитивања и анализа
II 2. Подјела на лотове
Не
II 3. Да ли је закључен оквирни споразум?
Не
II 4. Опис
II 4.а. Назив предмета уговора
Израда техничке документације главног пројекта ’’Заштита дијела насеља: Каракај, Тршић и Челопек у Зворнику од
великих вода ријека: Дрине, Хоче и Сапне, укључујући и заштиту од унутрашњих вода насеља Економија’’
II 4.б. Кратак опис предмета уговора
Израда техничке документације главног пројекта ’’Заштита дијела насеља: Каракај, Тршић и Челопек у Зворнику од
великих вода ријека: Дрине, Хоче и Сапне, укључујући и заштиту од унутрашњих вода насеља Економија’’
II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)
Главни рјечник
Код Опис
Главни предмет 71320000-7 Услуге техничког пројектовања
II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци
II 5.а. Да ли је уговор обухаћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?
Не
II 6. Укупна количина или обим уговора
Према ТД
II 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова
Општинска управа Зворник
II 9. Трајање уговора или рок извршења
60 дана
2 / 4
ОДЈЕЉАК III: ПОСТУПАК
III 1. Врста поступка
Отворени поступак
III 2. Критеријуми за додјелу уговора
Најнижа цијена
III 5. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење?
Не
IV ОДЈЕЉАК IV: ДОДЈЕЛА УГОВОРА
IV 1. Подаци о најуспјешнијем понуђачу/групи понуђача
Група понуђача
IV 1.а. Број чланова групе понуђача
2
Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ Општина/Град Држава
1 „ЗАВОД ЗА ВОДОПРИВРЕДУ“ д.о.о.
Бијељина
4400385310008 Биjeљинa Босна и Херцеговина
2 Voding-92 d.o.o. 4403160940001 Биjeљинa Босна и Херцеговина
IV 2. Информације о додјели уговора
IV 2.а. Коначна укупна вриједност уговора/оквирног споразма без ПДВ-а у КМ
191500,00
IV 2.ц. Датум закључења уговора/оквирног споразума
14.8.2015.
IV 2.д. Број примљених понуда
1
IV 2.е. Број прихватљивих понуда
1
IV 2.ф. Вриједност најниже прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ
191500,00
3 / 4
IV 2.г. Вриједност највише прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ
191500,00
IV 2.х. Примјена преференцијалног третмана
Да
IV 4. Информације о подуговарањима
IV 4.а. Уговор ће се вјероватно подуговарати?
Да
IV 4.а-1. Вриједност или дио уговора који ће се вјероватно подуговарати трећој страни
Вриједност (без ПДВ-а) 55535,00
Учешће (%) 29,00
Кратак опис припрема геодетских подлога – 16% вриједности уговора
припрема геомеханичких подлога – 13% вриједности уговора
ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
V 1. Да ли су кориштени правни лијекови у поступку ѕа додјелу овог уговора?
Не
V 2. Да ли је набавка финансирана из средстава ЕУ?
Не
4 / 4