Скупштина града Зворник

Скупштина града Zvornik
Скупштина града има предсједника и подпредсједника које бира на временски период трајања мандата Скупштине.
Предсједник   Скупштина града је Мерсад Мехмедовић,телефон 232 203,фах 232 268 .
Подпредсједници су  Синиша Мијатовић,Бојан Лукић 066 984 885
Секретар Скупштине града је Зоран Ђукановић 056 232 245, 066 762 668.                                                     

Скупштина града је орган одлучивања и креирања политике града и надлежна је да:

 • доноси статут града,
 • доноси одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење,
 • доноси буџет и завршни рачун буџета,
 • усвајање финансијских извјештаја,
 • доноси планове и програме развоја града, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања,
 • доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме,
 • доноси програм уређења грађевинског земљишта,
 • доноси спроведбене планове,
 • доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите животне средине
 • доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
 • даје сагласност на цијену комуналних услуга,
 • доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са законом и предузима мјере за функционисање цивилне заштите,
 • доноси одлуке о прибављању управљању и располагању имовином града,
 • доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста,
 • доноси одлуку о проглашењу празника града,
 • доноси одлуку о употреби симбола града,
 • доноси одлуку о чланству града у савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
 • доноси план коришћења јавних површина,
 • доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
 • доноси одлуку о наградама и признањима,
 • бира и разрјешава предсједника скупштине града, потпредсједника скупштине града, замјеника градоначелника града, именује и разрјешава секретара скупштине града, именује и разрјешава начелнике одјељења или службе на приједлог Градоначелника,  именује и разрјешава чланове сталних и повремених радних тијела скупштине града и врши избор, именовања и разрешења на другим позицијама у складу са Законом,
 • формира стручну службу за потребе скупштине и њених радних тијела,
 • оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о раду Одбора,
 •   покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива града и насељеног мјеста,
 • одлучује о задужењу града,
 • усваја пословник о раду Скупштине града
 •   усваја етички Кодекс скупштине града
 • разматра годишњи извјештај о раду градоначелника и о истом заузима свој став,
 • разматра информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју града,
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив градоначелника, у складу са законом којим се уређује избор градоначелника,
 • разматра извјештај градоначелника о раду у органима предузећа која обављају   комуналне дјелатности,
 • одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, а које  је у својини града,
 • именује и разрешава директора и управни одбор установа чији је оснивач или суоснивач град, у складу са законом,
 • оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за град и управља истим у складу са законом,
 • расписује јавни зајам и самодопринос,
 • расписује референдум, у складу са Законом
 • даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених послова,
 • доноси одлуке о образовању мјесних заједница на подручју града,
 • даје мишљење о промјени граница града,
 • разматра извјештаје о раду органа, организација и заједница на свом подручју,
 • обавља друге послове у складу са законом.

Скупштина града има 31 одборника.
Одборници Скупштине града бирају се на непосредним тајним изборима, у складу са Законом, на период од 4 (четири)  године.
Број одборника Скупштине града утврђује се Статутом града у складу са Изборним законом.
Лице које је запослено у градској управи не може бити одборник у Скупштини града.
Скупштина града одлучује о питањима из своје надлежности  већином гласова  од укупног броја  одборника, осим када је другачије прописано Законом на начин регулисан Пословником Скупштине града.
Одборник своју дужност врши у складу са Законом, овим Статутом, Пословником о раду Скупштине и Етичким кодексом Скупштине града.
Одборник за вршење одборничке дужности, има право на одборничку накнаду (одборнички додатак).
Скупштина града доноси посебну одлуку о одборничкој накнади.

Скупштина града има предсједника и два потпредсједника које бира на временски период трајања мандата Скупштине.

Предсједник и потпредсједник Скупштине града бирају се на конститутивној сједници из реда одборника већином гласова од укупног броја изабраних одборника. Притом се води рачуна да градоначелник и предсједник скупштине града не могу бити из реда истог конститутивног народа и група Осталих, осим ако један конститутивни народ има натполовичну већину на територији града према последњем попису  становништва.
Предсједник скупштине града заступа и представља скупштину  града, сазива сједнице скупштине и њима предсједава и обавља друге послове у складу са Пословником Скупштине града.
Потпредсједник Скупштине града замјењује предсједника Скупштине града у случају његове одсутности или спријечености, прати активности реализације развојних планова Скупштине града, усклађује активности сталних и повремених радних тијела Скупштине града, обавља и друге послове које му повјери предсједник Скупштине града  из домена својих надлежности.
Потпредсједник Скупштине града је професионално лице.

1