Стручна служба Скупштине града

Стручна служба Скупштине града

Стручном службом Скупштине града руководи секретар Зоран Ђукановић,телефон 056 232 245.

Поступак избора секретара, статус, мандат, послови секретара и разрешење од дужности, прописани су Законом о локалној самоуправи.

Секретар Скупштине града у сарадњи са предсједником и потпредсједником Скупштине града и Градоначелником и Замјеником градоначелника  припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине.

Секретар Скупштине града пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине града и врши друге послове утврђене Пословником Скупштине.

У Стручној служби Скупштине града обављају се следећи послови:

 • стручни, административни, технички и други послови у циљу благовремене припреме материјала за сједнице Скупштине града и скупштинских радних тијела и благовремена достава истих,
 •  пружање стручне помоћи одборницима у вршењу одборничких права и дужности,
 •  обезбеђење ефикасног рада сједница,
 •  организовање рада комисија – сталних радних тијела,
 •  израда аката са сједнице Скупштине, одлука, закључака, рјешења о именовању и разрјешењу и достављање истих,
 •  израда записника са сједница Скупштине града и са сједница радних тијела Скупштине града,
 •  израда и чување аудио записа са сједница Скупштине града,
 •  вођење Регистра мјесних заједница, обављање административних и стручних послова за потребе мјесних заједница и обезбјеђење координације рада мјесних заједница,
 •  припремање и обрада материјала за објаву Службеног гласника града Зворник,
 •  учешће у изради Статута града Зворник, Пословника Скупштине града Зворник и Кодекса понашања одборника,
 •  активно учешће у стратешком планирању интегрисаног развоја,
 •  пружање стручне и техничке помоћи Градској изборној комисији,
 •  послови Центра за бирачки списак,
 •  израда програма рада и извјештаја о раду Стручне службе Скупштине града,
 •  израда извјештаја о раду сталних радних тијела,
 •  обрада одборничких питања и одговорање на постављена питања,
 •  унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,и
 •  други послови по налогу Градоначелника, предсједника Скупштине и послови који се посебним актом ставе у дјелокруг рада Стручне службе Скупштине града.