Службa за заједничке послове и управљање људским ресурсима

Службa за заједничке послове и управљање људским ресурсима

Шеф службе Ђоко Јанковић,telefon 056 232 269,kancelarija br.39

У Служби за заједничке послове и управљање људским ресурсима обављају се следећи послови:

 •  реализација стратешких циљева Градске управе у управљању људским ресурсима,
 •  вођење Регистра запослених Градске управе,
 •  праћење оцјењивања запослених,
 •  израда статистичких анализа у погледу квалификационе, старосне, социјалне и друге структуре запослених,
 •  учествовање у изради општих и других аката из надлежности Службе,
 •  учествовање у изради акта о организацији и систематизацији радних мјеста,
 •  спровођење процедуре запошљавања у Градској управи,
 •  спровођење програма обуке приправника и волонтера и полагања приправничког испита,
 •  припремање и пружање техничке помоћи у поступку утврђивања дисциплинске и материјалне одговорности запослених,
 •  успостављање и спровођење механизама праћења учинка рада запослених, замјене  одсутних и награђивања,
 •  вођење кадровске, односно персоналне евиденције запослених у Градској управи,
 •  израда појединачних аката у вези са запослењем, као и појединачних аката који се односе на права и обавезе запослених,
 •  израда приједлога годишњег Плана стручног оспособљавања и усавршавања службеника, праћење његове реализације и подношење извјештаја о реализацији Градоначелнику,
 •  прикупљање статистичких и других података, припрема разних анализа, студија, извјештаја и информација у дјелокругу рада и достављање надлежним градским и другим органима,
 •  попуњавање пореских пријава и достављање истих Пореској управи РС,
 •  учешће у свим фазама стратешког планирања и управљања развојем;
 •  учешће у изради плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја;
 •  припремање годишњег оперативног плана рада, који садржи планиране стратешке пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројеката;
 •  прикупљање података, припремање анализа које су потребне за ефективно управљање развојем у свим фазама стратешког управљања развојем (планирању, реализацији, праћењу, вредновању и извјештавaњу) из надлежности Одјељења, израда извјештаја о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности, и све наведено доставља Одсјеку за управљање развојем и међународну сарадњу,
 •  одржавање информационог система  Градске управе,
 •  пружање стручне помоћи  запосленима из области информационих технологија,
 •  осигурање интегритета и заштите база података,
 •  колективно осигуравање запослених код осигуравајућег друштва,
 •  покретање процедуре јавних набавки из надлежности службе и праћење реализације уговора,
 •  набавка основних средства и потрошног материјала за потребе Градске управе,
 •  инвестиционо и текуће одржавање објеката, опреме и уређаја у Градској управи,
 •  планирање и организација коришћења, одржавања и регистрације моторних возила Градске управе,
 •  израда норматива потрошње горива и мазива, те планирање набавке моторних возила, резервних дијелова, горива и мазива за потребе возног парка,
 •  физичко и техничко обезбјеђење објеката, евиденција улазака и излазака запослених и странака, одржавања кућног реда у просторијама Градске управе,
 •  успостављање веза на телефонској централи,
 •  одржавање чистоће у службеним просторијама,
 •  припрема и сервирање топлих и хладних напитака,
 •  израда годишњег оперативног плана рада Службе, у складу са прописаном методологијом, праћење реализације и подношење мјесечних и годишњих извјештаја Градоначелнику,
 •  припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине града и одговара за законитост истих из своје надлежности,
 •  унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,
 •  координација рада са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења и
 •  други послови који се посебним актима и налогом Градоначелника ставе у дјелокруг рада.

У оквиру Службе за заједничке послове и управљање људским ресурсима образује се Одсјек за управљање људским ресурсима, у којем обављају следећи послови:

 •  реализација стратешких циљева Градске управе у управљању људским ресурсима,
 •  вођење Регистра запослених Градске управе,
 •  праћење оцјењивања запослених,
 •  израда статистичке анализе у погледу квалификационе, старосне, социјалне и друге структуре запослених,
 •  учешће у изради општих и других аката којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених,
 •  учешће у изради акта о организацији и систематизацији радних мјеста,
 •  спровођење процедуре запошљавања у Градској управи,
 •  спровођење програма обуке приправника и волонтера и полагања приправничког испита,
 •  припрема и пружање техничке помоћи у поступку утврђивања дисциплинске и материјалне одговорности запослених,
 •  успостављање и спровођење механизма праћења учинка рада запослених, замјене одсутних и награђивања,
 •  вођење кадровске, односно персоналне евиденције запослених у Градској управи,
 •  израда појединачних аката у вези са запослењем, као и појединачних аката који се односе на права и обавезе запослених,
 •  израда приједлога годишњег Плана стручног оспособљавања и усавршавања службеника, праћење његове реализације и подношење извјештаја о реализацији Градоначелнику,
 •  израда годишњег оперативног плана рада Одсјека, у складу са прописаном методологијом, праћење реализације и подношење мјесечних и годишњих извјештаја Градоначелнику,
 •  прикупљање статистичких и других података, припрема разних анализа, извјештаја и информације у дјелокругу рада и доставља надлежним градским и другим органима,
 •  учешће у стратешком планирању интегрисаног развоја,
 •  учешће у предлагању и припреми пројектних приједлога и пројектне документације, у оквиру дјелокруга рада,
 •  унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима и
 •  други послови који се налогом или актом Градоначелника или начелника Службе ставе у дјелокруг рада.