Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу

В.Д. начелника службе је Милош Томић,телефон 056 232 213

У Служби за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу обављају се следећи послови:

 •  израда приједлога годишњег Плана јавних набавки на нивоу Градске управе, праћење његове реализације и предлагање ажурирања Плана у складу са промјењеним околностима и припрема извјештаја о реализацији Годишњег плана јавних набавки,
 •  израда годишњег плана рада Службе у складу са прописаном методологијом, праћење његове реализације и подношење Градоначелнику мјесечних извјештаја о раду,
 •  провођење комплетне процедуре јавних набавки за потребе Градске управе у складу са Законом о јавним набавкама БиХ,
 •  управљање одрживим развојем Града Зворник, економски развој, друштвени развој и заштита животне средине;
 •  прикупљање и анализа подата података за потребе управљања развојем;
 •  праћење домаћих и међународних позива за додјелу средстава у циљу реализације Стратегије интегрисаног развоја;
 •  организовање и спровођење процеса стратешког планирања путем успостављања, оспособљавања и координације структура за планирање, укључујући мобилизацију свих организационих јединица у оквиру Градске управе и других вањских актера;
 •  координација у изради или ревизији Стратегије интегрисаног развоја града, акционих планова проистеклих из Стратегије и других програма;
 •  праћење и координисање активности на реализацији и вредновању мјера/пројеката из Стратегије интегрисаног развоја Града са свим организационим јединицама у оквиру Градске управе и другим актерима;
 •  праћење, вредновање и извјештавање о реализацији акционих планова проистеклих из Стратегије интегрисаног развоја Града и других програма, односно предузимање и координација активности на реализацији њихових развојних пројеката;
 •  планирање, иницирање, координација израде и реализације Стратегије интегрисаног развоја, као и других развојних планова, планова имплементације (1+2), програма и пројеката у партнерству са представницима других одјељења и служби у оквиру Градске управе, као и приватног сектора, невладиних организација и јавних установа;
 •  сарадња са домаћим институцијама и међународним донаторским и другим организацијама у циљу обезбеђивања подршке у спровођењу пројеката од значаја за развој града по основу јавних позива или директно успостављених односа;
 •  праћење, интерно вредновање и извјештавање домаћих институција и међународних донаторских и других организација о реализацији подржаних развојних пројеката;
 •  праћење и координација активности у спровођењу директива Европске Уније и пословима везаним за европске интеграције;
 •  анализа, давање приједлога за унапређивање, представљање и промовисање инвестиционих прилика у граду с циљем привлачења инвеститора;
 •  комуникација и координација са осталим одјељењима и службама Градске управе у циљу консолидовања и обезбеђивања ажурности информација у вези са инвестиционим приликама у Граду;
 •  пружање подршке малим и средњим предузећима, присутним и потенцијалним, домаћим и страним инвеститорима у свим фазама покретања и обављања пословања;
 •  пружање стручне и техничке подршке у раду привредницима и удружењима привредника града Зворник;
 •  израда процедура, те припрема и спровођење пројеката с циљем повећања енергетске ефикасности у зградама и осталим објектима у надлежности Града;
 •  пружање стручне и техничке подршке свим осталим одјељењима и службама Градске управе у процесу припреме, кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени развој Града и заштиту животне средине;
 •  успостављање и вођење електронске базе података о пројектима које спроводи Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу и сва остала одјељења и службе Градске управе по основу њихових кварталних извјештаја о статусу пројеката (пројекти у припреми, кандидовани пројекти, пројекти у имплементацији и реализовани пројекти),
 •  припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине града и одговара за законитост истих из своје надлежности,
 •  унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,
 •  координација рада са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења и
 •  други послови који јој се посебним актима и налогом градоначелника ставе у дјелокруг.

У оквиру Службе за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу организује се Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу, у којем се обављају следећи послови:

 •  управљање одрживим развојем Града Зворник  (економски развој, друштвени развој и заштита животне средине);
 •  израда годишњег и периодичних планова рада и извјештаја Одсјека;
 • прикупљање и анализа подата података за потребе управљања развојем;
 •  праћење домаћих и међународних позива за додјелу средстава у циљу реализације Стратегије интегрисаног развоја,
 •  организовање и спровођење процеса стратешког планирања путем успостављања, оспособљавања и координације структура за планирање, укључујући мобилизацију свих организационих јединица у оквиру Градске управе и других вањских актера,
 •  координација у изради или ревизији Стратегије интегрисаног развоја града, акционих планова проистеклих из Стратегије и других програма,
 •  праћење и координисање активности на реализацији и вредновању мјера/пројеката из Стратегије интегрисаног развоја града са свим организационим јединицама у оквиру Градске управе и другим актерима,
 •  праћење, вредновање и извјештавање о реализацији акционих планова проистеклих из Стратегије интегрисаног развоја града и других програма, односно предузимање и координација активности на реализацији њихових развојних пројеката,
 •  планирање, иницирање, координација израде и реализације Стратегије интегрисаног развоја, као и других развојних планова, планова имплементације (1+2), програма и пројеката у партнерству са представницима других одјељења и служби у оквиру Градске управе, као и приватног сектора, невладиних организација и јавних установа,
 •  сарадња са домаћим институцијама и међународним донаторским и другим организацијама у циљу обезбеђивања подршке у спровођењу пројеката од значаја за развој града по основу јавних позива или директно успостављених односа,
 •  праћење, интерно вредновање и извјештавање домаћих институција и међународних донаторских и других организација о реализацији подржаних развојних пројеката;
 •  праћење и координација активности у спровођењу директива Европске Уније и пословима везаним за европске интеграције,
 •  анализа, давање приједлога за унапређивање, представљање и промовисање инвестиционих прилика у Граду с циљем привлачења инвеститора;
 •  комуникација и координација са осталим одјељењима и службама Градске управе у циљу консолидовања и обезбеђивања ажурности информација у вези са инвестиционим приликама у Граду,
 •  пружање подршке малим и средњим предузећима, присутним и потенцијалним, домаћим и страним инвеститорима у свим фазама покретања и обављања пословања,
 •  пружање стручне и техничке подршке у раду привредницима и удружењима привредника Града,
 •  израда процедура, те припрема и спровођење пројеката с циљем повећања енергетске ефикасности у зградама и осталим објектима у надлежности Града,
 •  пружање стручне и техничке подршке свим осталим одјељењима и службама Градске управе у процесу припреме, кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени развој Града и заштиту животне средине,
 •  успостављање и вођење електронске базе података о пројектима које спроводи Одсјек и сва остала одјељења и службе Градске управе по основу њихових кварталних извјештаја о статусу пројеката (пројекти у припреми, кандидовани пројекти, пројекти у имплементацији и реализовани пројекти),
 •  у сарадњи са другим одјељењима и службама, координише припрему и усклађивање оквирних и годишњих програма рада и финансирања планова у складу са приоритетима из Стратегиjе,
 •  у оквиру активности екстерне координациjе и рада координише израду плана комуникациjе и/или промоциjе Стратегиjе, која укључује интерну и екстерну комуникацију;
 •  редовно информише и извjештава друга одјељења и службе о активностима у поступку планирања, реализациjе, праћења и вредновања Стратегиjе и др.,
 •  унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,
 •  обављање других послова који се актом или налогом Градоначелика и начелника Службе ставе у дјелокруг рада.