Служба цивилне заштите

Служба цивилне заштите

Шеф службе цивилне заштите је Рајко Јурошевић,телефон 056 210 853

Видео којим се промовише ДРАС на линку  https://youtu.be/k0BoqkBvk-A

http://www.dras.undp.ba

Деминирани пројекти до сада.doc

Пројекти припремљени за деминирање.doc

Пронађени и уништени НУС на подручју општине Зворник.doc

У Служби цивилне заштите обављају се следећи послови:

 •  израда Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће,
 •  израда Програма за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће,
 •  израда Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће,
 •  израда годишњег Плана обуке и оспособљавања штаба за ванредне ситуације, јединица и тимова цивилне заштите и повјереника,
 •  израда Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у систему заштите и спасавања,
 •  вођење евиденције припадника цивилне заштите и њихово распоређивање у јединице и тимове цивилне заштите и повјереника,
 •  вођење евиденције материјално-техничких средстава грађана и привредних друштава и других правних лица и служби која се могу ставити у функцију цивилне заштите,
 •  организација и координација спровођења мјера цивилне заштите у области заштите и спасавања,
 •  координација дјеловања субјеката од значаја за заштиту и спасавање у случају елементарних непогода и других несрећа,
 •  праћење стања, припремање и организација цивилне заштите на подручју Града,
 •  израда анализа, информација, планова и извјештаја из области цивилне заштите,
 •  организација, опремање и оспособљавање снага цивилне заштите у Граду,
 •  организација и спровођење мјера заштите и спасавања становништва и материјалних добара,
 •  непосредна сарадња са Службом осматрања и обавјештавања и Републичком управом цивилне заштите,
 •  информисање јавности о опасностима од елементарне непогоде и друге несреће и мјерама и задацима заштите и спасавања,
 •  предлагање програма самосталних вјежби и израду елабората за извођење вјежби заштите и спасавања органа управе, привредних друштава и других правних лица,
 •  предлагање локације за уништавање ЕСЗР (експлозивна средства заостала из ратова),
 •  пружање подршке тимовима Републичке управе цивилне заштите у пословима заштите од експлозивних средстава заосталих од рата, на начин да се изађе на лице мјеста, изврши идентификација, процјена, обиљежавање, слање захтјева РУЦЗ за предузимање даљих активности, у складу са Законом,
 •  израда захтјева за генерално извиђање, координација са Центром за уклањање мина у Босни и Херцеговини око прибављања потребне документације, пријем деминиране површине, пријем трајних минских ограда и самосталних минских знакова, израда захтјева за провјеру минске ситуације, израда Листе приоритета за деминирање на подручју Града, вођење одговарајућих евиденција, у складу са законом,
 •  учешће у стратешком планирању интегрисаног развоја,
 •  припремање годишњег оперативног плана рада, праћење његове реализације и подношење периодичних извјештаја Градоначелнику,
 •  прикупљање података, припрема анализа, извјештаја и информација и достављање истих надлежним градским и другим органима,
 •  учешће у припреми и предлагању пројектних приједлога и пројектне документације,
 •  припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине града,
 •  унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,
 •  координација рада са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења и
 •  други послови који јој се посебним актима и налогом Градоначелника ставе у дјелокруг рада.