Служба Професионалне ватрогасне јединице

Служба Професионалне ватрогасне јединице 

Шеф службе ПВЈ је Славиша Милић, Ул. Вука Караџића бб 75400 Зворник тел/фах 056/210-133,056/232-420, хитни позиви на 123 

У Служби професионалне ватрогасне јединице обављају се следећи послови:

 •  законом утврђене дјелатности професионалних ватрогасних јединица,
 •  учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције,
 •  гашење пожара и спашавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама,
 •  спровођење мјера заштите од пожара, утврђених Планом заштите од пожара града Зворник,
 •  пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама,
 •  сарадња са Службом цивилне заштите РС у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама,
 •  обука радника и провјера знања из области заштите од пожара код послодавца, на основу закљученог уговора,
 •  уградња ватрогасне и друге опреме,
 •  превентивни послови из области заштите од пожара, испитивање ручних и превозних апарата за гашење почетног пожара, односно пуњења и сервисирања ватрогасних апарата и испитивања хидрантске мреже,
 •  послови из области метеорологије,
 •  други послови у еколошким и другим несрећама,
 •  oбезбјеђење јавних скупова,
 •  учешће у стратешком планирању интегрисаног развоја,
 •  припремање годишњег оперативног плана рада, праћење његове реализације и подношење периодичних извјештаја Градоначелнику,
 •  прикупљање података, припрема анализа, извјештаја и информација и достављање истих надлежним градским и другим органима,
 •  учешће у припреми и предлагању пројектних приједлога и пројектне документације,
 •  унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима и
 •  други послови који јој се посебним актима и налогом Градоначелника ставе у дјелокруг рада.

Датум оснивања: На основу Одлуке СО Зворник бр.01-022-31/99 од 2.3.1999.год. регистровани у Основном суду у Бијељини 29.7.1999.год.

Планове и извештаје о раду усваја Скупштина Града Зворник.

Организациона – командна шема :  командир, заменик командира,помоћник командира,командири смјена,ватрогасци,сервисери.

Прво ватрогасно друштво у Зворнику формирано је 1924 год.

Ове године ПВЈ  слави 91 година постојања.

За 91 годину ватрогаства у Зворнику  поред ДВД Зворник било је формирано и ДВД Козлук,ДВД Јадар и индустријска ватрогасна јединица „ Бирач“.

Први предесдник и оснивач ДВД Зворник је био пекар Херман Гинзбергер а његов заменик Емил Краус.