Самостални одсјек – Одсјек за интерну ревизију

У Одсјеку за интерну ревизију обављају се следећи послови:

  • спровођење Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске, подзаконских аката везаних за интерну ревизију и Међународних стандарда професионалне праксе интерне ревизије,
  •  израда интерних нормативних аката из области интерне ревизије и усаглашавање истих са републичким прописима,
  •  процјена ризика на нивоу организационих дијелова и процјена ризика на нивоу процеса Градске управе и буџетских корисника,
  •  процјена и утврђивање успостављености, адекватности и ефективности интерних контрола,
  •  планирање, односно израда стратешких трогодишњих, годишњих и појединачних планова ревизије, у складу са датим упутством Министарства финансија Републике Српске,
  •  ревизија процеса, активности и програма који се одвијају у Градској управи, као и ревизије буџетских корисника у складу са Методологијом, Повељом интерне ревизије, Кодексом професионалне етике за интерне ревизије у јавном сектору Републике Српске и Међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије,
  •  извјештавање руководиоца ревидиране организационе јединице и Градоначелника о утврђеном стању у поступку ревизије и датим препорукама за унапређење пословања,
  •  у поступку ревизије врши се ревизија усклађености, финансијска ревизија и ревизија система,
  •  сачињавање извјештаја о раду интерне ревизије, у складу са Законом, а које одобрава Градоначелник и достављање истих Централној јединици за хармонизацију, Министарству финансија РС и Главној служби за ревизију РС.