Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја

Одјељење за за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 

Начелник Одјељења : Бранко Јашић  Телефон: 056/232-238    Факс:056/232-221    Канцеларија бр.35

У Одјељењу за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја обављају се следећи послови:

 • извршавање закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе на област стамбено-комуналне дјелатности и послове саобраћаја,
 • организација послова из области заједничке комуналне потрошње (изградња и одржавање јавне расвјете, чишћење јавних површина у насељеним мјестима, одржавање, уређивање и опремање јавних, зелених и рекреативних површина, одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима, одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина, дјелатност зоо хигијене),
 • организација послова из области индивидуалне комуналне потрошње (погребна и димњачарска дјелатост, производња и испорука воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, производња и испорука топлотне енергије, збрињавање отпада из стамбених и пословних простора, управљање јавним просторима за паркирање возила, јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају, тржничка дјелатност),
 • припрема и израда планова и програма из надлежности Одјељења,
 • праћење рада јавних комуналних предузећа и остваривањe општег интереса у комуналним дјелатностима,
 • одређивање кућних бројева у оквиру успостављања адресног система града Зворник,
 • уређење градског грађевинског земљишта,
 • послови управљања, изградње, реконструкције, одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима и надзор над истим,
 • координација са надзорним органом и извођачем радова, добављачем роба и даваоцем услуга о току и евентуалним проблемима реализације уговора,  суштинска  контрола фактура и са надзорним органом састављање записника о примопредаји у моменту окончања послова према одредбама уговора,
 • утврђивање приоритета за обнову и развој капацитета комуналних дјелатности и комуналне инфраструктуре са потребном техничком и финансијском документацијом, изворима и условима финансирања и обезбјеђење њиховог праћења и реализације,
 • утврђивање комуналне накнаде, накнаде за ренту и накнаде за уређење градског грађевинског земљишта,
 • издавање одобрења за коришћење јавних површина, за прекопавање јавних површина, постављање рекламних паноа и резервисање паркинг мјеста,
 • послови из стамбене области (регистрација заједнице етажних власника, откуп државних станова које је на коришћење додијелила општина–град Зворник, издавање у закуп, контрола коришћења, наплата и коришћење станова, гаража и пословних просторија у власништву града, исељење бесправно усељених лица у станове у државној својини и друге послове утврђене законом у области становања),
 • регулисање саобраћаја, праћење и анализа стања у области саобраћаја,
 • заштита и унапређење квалитета животне средине (издавање еколошких дозвола, давање мишљења о утицају на животну средину, вођење катастра загађивача и други послови у складу са законом),
 • имовинско-правни послови, у складу са законом,
 • спровођење активности око рјешавања спорне имовине града у сарадњи са Републичким   јавним правобранилаштвом,
 •  заступање у управним поступцима који се воде код Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне јединице Зворник, по овлашћењу Градоначелника и Републичког јавног правобраниоца, везаних за државну имовину, односно имовину града,
 •  стручни послови везани за прибављање и располагање имовином Града,
 •    попис, процјена и вођење  евиденције имовине Града,
 •  подношење захтјева за издавање локацијских услова, дозвола за градњу и употребних дозвола, уз претходно прибављену техничку документацију,
 • 22)  учешће у свим фазама стратешког планирања и управљања развојем,
 •   учешће у изради плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја,
 •  припремање годишњег оперативног плана рада, који садржи планиране стратешке пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројеката,
 •  прикупљање података, припремање анализа које су потребне за ефективно управљање развојем у свим фазама стратешког управљања развојем (планирању, реализацији, праћењу, вредновању и извјештавaњу) из надлежности Одјељења, израда извјештаја о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности, и све наведено доставља Одсјеку за управљање развојем и међународну сарадњу,
 •   унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,
 •   припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине града,
 •  координација рада са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења и
 •   други послови који му се посебним актима и налогом Градоначелника ставе у дјелокруг рада.

У оквиру Одјељења за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја организују се одсјеци, и то:

 • Одсјек за имовинско-правне послове, Шеф Одсјека Ненад Станковић,  телефон  056/232-241 у којем се обављају следећи послови:
 1. извршавање закона и других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе на област стамбено-комуналне дјелатности,
 2. стручни и управни послови из надлежности Одсјека,
 3. издавање одобрења за коришћење јавних површина, за прекопавање јавних површина, постављање рекламних паноа и резервисање паркинг мјеста,
 4. послови из стамбене области (израда приједлога Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама, регистрација заједнице етажних власника, откуп државних станова које је на коришћење додијелио град Зворник, издавање у закуп, контрола коришћења, наплата и коришћење станова, гаража и пословних простора у власништву града, исељење бесправно усељених лица у станове у државној својини и други послови утврђени законом у области  становања),
 5. имовинско-правни послови, у складу са законом (подношење предлога за рјешавање узурпације локалних и некатегорисаних путева, учешће у поступку рјешавања узурпације, подношење приједлога Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за пренос државне имовине на располагање Граду, у складу са законом и др.),
 6. активности око рјешавања спорне имовине Града у сарадњи са Републичким јавним правобранилаштвом – сједиште замјеника у Бијељини,
 7. заступање у управним поступцима који се воде код Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове – Подручне јединице Зворник, по овлашћењу Градоначелника и Републичког јавног правобраниоца – сједиште замјеника у Бијељини везаним за државну имовину, односно имовину Града (легализација бесправно изграђених објеката, претварање права коришћења у право власништва, излагање непокретности на увид и др.),
 8. стручни послови везани за прибављање и располагање имовином Града (прибављање документације од Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, припрема и израда одлука Скупштине града, провођење поступака лицитације, сарадња са нотаром и Републичким јавним правобранилаштвом – сједиште замјеника у Бијељини, подношење приједлога за књижење и др.),
 9. утврђивање висине комуналних накнада,
 10. одређивање кућних бројева и успостављање адресног система Града, надзор над нумерацијом града (кућни бројеви), издавање увјерења о кућним бројевима на захтјев странке,
 11. попис, процјена и вођење евиденције имовине града,
 12. припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине града,
 13. координација рада са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења,
 14. унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима и
 15. други послови који му се посебним актима и налогом Градоначелника и начелника Одјељења ставе у дјелокруг рада;
 • Одсјек за послове саобраћаја, инфраструктуре и екологије, Шеф Одсјека Саво Михајловић, телефон 056/232-223 у којем се обављају следећи послови:
 1. организовање послова и вршење надзора из области заједничке комуналне потрошње (изградња и одржавање јавне расвјете, чишћење јавних површина у насељеним мјестима, одржавање, уређивање и опремање јавних, зелених и рекреативних површина, одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима, одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина, дјелатност зоо хигијене),
 2. организовање послова и вршење надзора из области индивидуалне комуналне потрошње (погребна и димњачарска дјелатост, производња и испорука воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, производња и испорука топлотне енергије, збрињавање отпада из стамбених и пословних простора, управљање јавним просторима за паркирање возила, јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају, тржничка дјелатност),
 3. припрема и израда планова и програма из своје надлежности,
 4. праћење рада јавних комуналних предузећа и остваривање општег интереса у комуналним дјелатностима,
 5. уређивање градског грађевинског земљишта,
 6. утврђивање висине накнаде за ренту и накнаде за уређење градског грађевинског земљишта,
 7. послови управљања, изградње, реконструкције, одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима и надзор над истим,
 8. обезбјеђење локација и услова за изградњу и одржавање гробаља на подручју Града,
 9. писмена преписка са надзорним органом и извођачем радова, добављачем роба и пружаоцем услуга о току радова и евентуалним проблемима реализације уговора, врши суштинску контролу фактура и са надзорним органом саставља записник о примопредаји у моменту окончања послова према одредбама уговора,
 10. утврђивање приоритета за обнову, одржавање и обнављање објеката комуналне инфраструктуре,
 11. послови у вези са регулисањем саобраћаја и праћењем и анализом стања у области саобраћаја (издавање сагласности за прикључење приступног пута на локални и некатегорисани пут-улицу, издавање саобраћајних сагласности за локације и изградњу објеката поред пута-улице, издавање дозвола и обрачуна накнада за обављање ванредног превоза, издавање дозвола за улазак у град теретних моторних возила, организовање јавног превоза на територији града, изградња, уређење и експлоатација паркиралишта и јавних гаража),
 12. послови из области заштите и унапређења квалитета животне средине (издавање еколошких дозвола, ревизија еколошких дозвола, давање мишљења о утицају на животну средину, вођење катастра загађивача и други послови у складу са законом),
 13. подношење захтјева за издавање локацијских услова, дозвола за градњу и употребних дозвола за изградњу комуналне инфраструктуре, уз предходно прибављену техничку документацију и потребних сагласности (водна сагласност, електроенергетска сагласност, противпожарна и др.)
 14. припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине града из надлежности Oдсјека,
 15. унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,
 16. координација рада са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру надлежности Oдсјека и
 17. други послови који му се посебним актима и налогом Градоначелника и начелника Одјељења ставе у дјелокруг рада.