Одјељење за просторно уређење

Одјељење за просторно уређење

Начелник одјељења је Бошко којић,телефон 056 232 248

У Одјељењу за просторно уређење обављају се следећи послови:

1) извршавање закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе на област просторног уређења,

2) провођење поступка израде нове просторно-планске документације и поступка измјене, допуне и ревизије постојеће просторно-планске документације,

3) издавање урбанистичко-техничких услова, локацијских услова, грађевинских дозвола и употребних дозвола,

4) провођење поступка легализације бесправно изграђених објеката и поступка утврђивања легалности објеката,

5) исколчавање објеката на терену и провјеру ископа темеља,

6) послови везано за функционисање и ажурирање ГИС окружења,

7) издавање извода из просторно-планске документације,

8) издавање увјерења, стручних мишљења, обавјештења и достава података из области просторног уређења, планирања и грађења,

9) контрола техничке документације,

10) учешће у свим фазама стратешког планирања и управљања развојем;

11) учешће у изради плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја;

12) припремање годишњег оперативног плана рада, који садржи планиране стратешке пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројеката;

13) прикупљање података, припремање анализа које су потребне за ефективно управљање развојем у свим фазама стратешког управљања развојем (планирању, реализацији, праћењу, вредновању и извјештавaњу) из надлежности Одјељења, израда извјештаја о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности, и све наведено доставља Одсјеку за управљање развојем и међународну сарадњу,

14) израда програма рада и извјештаја о раду Одјељења,

15) сарадња са другим одјељењима и службама Градске управе и државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења,

16) припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине града,

17) унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,

18) координација рада са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења и

19) други послови који му се посебним актима и налогом Градоначелника ставе у дјелокруг рада.