Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Одјељење за за привреду и друштвене дјелатности

ВД Начелник одјељења је Дарко Стефановић,телефон 056 232 236

У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности обављају се следећи послови:

 •  извршавање закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе на област привреде и друштвених дјелатности,
 •  стручни и управни послови из надлежности Одјељења у области привреде и друштвених дјелатности;
 •  планирање развоја  у области привреде и друштвених дјелатности,
 •  управљање и развој пословне зоне,
 •  издавање одобрења и лиценци за обављање регистрованих дјелатности предузетника,
 •  издавање пољопривредне сагласности за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе,
 •  подстицај развоја и пружање савјетодавних услуга малим и средњим предузећима и предузетницима,
 •  обезбјеђење услова за развој пољопривредне производње и заштите пољопривредног земљишта, сточарства, воћарства, мини фарми, лова, риболова, као и организовања пољопривредника,
 •  обезбјеђење услова за развој и унапређење угоститељства, занатства и трговине и прописивање радног времена и других услова њиховог рада и пословања којима се остварују захтјеви грађана у оквиру тих дјелатности,
 •  остваривање власничких и оснивачких интереса Града, праћење рада јавних установа и јавних предузећа чији је оснивач Град и предлагање мјера за унапређење рада, из надлежности Одјељења,
 •  обезбјеђење услове за развој туризма, туристичких мјеста и развој и унапређење комуналних, спортско – рекреативних и других дјелатности које доприносе развоју туризма, као и услове за организовање туристичко – информативне и пропагандне дјелатности,
 •  прикупљање података и израда информација и анализа о пословању установа и организација у области друштвених дјелатности,
 •  превентивна заштита здравља и отклањање последица по здравље становништва на подручју Града,
 •  израда Програма развоја социјалне заштите и подстицање развоја социјално-заштитних програма у Граду,
 •  обезбјеђење заштите и одржавања културних добара, споменика и спомен-обиљежја од значаја за културно-историјску традицију, ако њихова заштита и одржавање нису уређени другим прописима,
 •  организација манифестација и обиљежавања јубилеја у области културе од значаја за Град и развој културно-умјетничког аматеризма у Граду,
 •  изградња, реконструкција и одржавање објеката културе у којима се остварују потребе културе на подручју Града,
 •  обезбјеђење услова за изградњу, одржавање и коришћење спортских и рекреативних објеката,
 •  обезбјеђење и усмјеравање реализације школских и студентских спортских такмичења,
 •  послови припреме, расписивања и додјеле стипендија студентима и ученицима на подручју Града,
 •  обезбјеђење посебних услова за повећање квантитета и квалитета рада са младим спортским талентима,
 •  обезбјеђење услова за развој и унапређење аматерског спорта,
 •  вођење евиденције спортских организација и пружање помоћи у организацији спортских манифестација,
 •  сарадња са невладиним организацијама и вођење регистра невладиних организација,
 •  обезбјеђује услове за побољшање улоге и статуса младих на подручју Града,
 •  прикупљање и обрада статистичких и других података путем званичних статистичких извјештаја,
 •  учешће у свим фазама стратешког планирања и управљања развојем;
 •  учешће у изради плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја;
 •  припремање годишњег оперативног плана рада, који садржи планиране стратешке пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројеката;
 •  прикупљање података, припремање анализа које су потребне за ефективно управљање развојем у свим фазама стратешког управљања развојем (планирању, реализацији, праћењу, вредновању и извјештавaњу) из надлежности Одјељења, израда извјештаја о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности, и све наведено доставља Одсјеку за управљање развојем и међународну сарадњу,
 •  израда мјесечних и годишњих извјештаја о раду Одјељења,
 •  припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине града,
 •  унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,
 •  координација рада са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења и
 •  други послови који му се посебним актима и налогом Градоначелника ставе у дјелокруг рада.

 У оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности организују се одсјеци, и то:

1.Одсјек за привреду, у којем се обављају следећи послови:

 1. извршавање Закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе на област привреде,
 2. стручни и управни послови из надлежности Одјељења у области привреде,
 3. планирање развоја у области привреде, пољопривреде и др.,
 4. издавање одобрења и лиценци за обављање регистрованих дјелатности предузетника,
 5. издавање пољопривредне сагласности за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе,
 6. подстицај развоја и пружање савјетодавних услуга малим и средњим предузећима и предузетницима,
 7. управљање и развој пословне зоне,
 8. планирање и пласман субвенција за запошљавање, које се финансирају из градског буџета,
 9. предлагање подстицајних мјера развоја пољопривредне производње и заштите пољопривредног земљишта, сточарства, воћарства, мини фарми, организовања пољопривредника, лова, риболова, и обрада захтјева за подстицај пољопривреди,
 10. обезбјеђење услова за развој и унапређење угоститељства, занатства и трговине и прописује радно вријеме и друге услове њиховог рада и пословања којима се остварују захтјеви грађана у оквиру тих дјелатности,
 11. обезбјеђење услова за развој туризма, туристичких мјеста и развој и унапређење комуналних, спортско – рекреативних и других дјелатности које доприносе развоју туризма, као и услова за организовање туристичко – информативне и пропагандне дјелатности,
 12. остваривање оснивачких и власничких права Града у јавним предузећима,
 13. израда анализа, информација и извјештаја из надлежности Одсјека,
 14. координација рада и функционисања станица противградне заштите на територији Града,
 15. пружање стручне помоћи пољопривредницима за остваривање Републичких подстицаја,
 16. координација и савјетодавне услуге малим и средњим предузећима и предузетницима,
 17. прикупљање и обрада статистичких и других податка путем званичних извјештаја,
 18. припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине града,
 19. унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,
 20. координација рада са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења и
 21. други послови који се посебним актима и налогом Градоначелника или начелника Одјељења ставе у дјелокруг рада;

2. Одсјек за друштвене дјелатности, у којем обављају следећи послови:

 1. извршавање Закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе на област друштвених дјелатности,
 2. стручни и управни послови из надлежности Одјељења у области друштвених дјелатности,
 3. праћење рада јавних установа чији је оснивач Град и предлагање мјера за унапређење њиховог рада, и давање мишљења Скупштини града по основу њихових годишњих планова рада и извјештаја о раду
 4. прикупљање података и израда информација и анализа о пословању установа и организација у области друштвених дјелатности,
 5. сарадња са основним и средњим школама на територији Града, факултетом и предшколском установом у циљу побољшања услова рада и стандарда ученика и студената,
 6. планирање и праћење изградње и санације школских објеката,
 7. припрема, расписивање и додјела студентских стипендија из градског буџета,
 8. вођење евиденције ученика – корисника права на субвенционисање трошкова превоза,
 9. превентивна заштита здравља и отклањање последица по здравље становништва на подручју Града,
 10. израда Градског програма додатног развоја социјалне заштите и подстицање развоја социјално заштитних програма у Граду,
 11. спровођење поступка додјеле помоћи лицима слабог материјаног стања,
 12. спровођење програма пронаталитетне политике финансиране из градског буџета,
 13. обезбјеђење заштите и одржавања културних добара, споменика и спомен-обиљежја од значаја за културно-историјску традицију, ако њихова заштита и одржавање нису уређени другим прописима,
 14. организација манифестација и обиљежавања јубилеја у области културе од значаја за Град и развој културно-умјетничког аматеризма у Граду,
 15. обезбјеђење услова за изградњу, реконструкцију и одржавање објеката културе на подручју Града,
 16. обезбјеђење услова за изградњу, одржавање и коришћење спортских и рекреативних објеката,
 17. обезбјеђење и усмјеравање реализације школских и студентских спортских такмичења,
 18. обезбјеђење посебних услова за повећање квантитета и квалитета рада са младим спортским талентима,
 19. обезбјеђење услова за развој и унапређење аматерског спорта,
 20. вођење евиденције спортских организација и пружање помоћи у организацији спортских манифестација,
 21. сарадња са невладиним организацијама и вођење регистра невладиних организација,
 22. обезбјеђује услове за побољшање улоге и статуса младих на подручју Града,
 23. припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине града,
 24. унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,
 25. координација рада са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења и
 26. други послове који се посебним актима и налогом Градоначелника или начелника Одјељења ставе у дјелокруг рада.