Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу

Начелник одјељења Мурадиф Селимовић,телефон 056 232 220,канцеларија бр.56

У Одјељењу за општу управу обављају следећи послови:

 •  извршавање закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе на област опште управе,
 •  стручни и управни послови у области матичних књига и грађанских стања (накнадног уписа у матичне књиге, држављанства, промјене личног имена и др.),
 •  послови пријемне канцеларије, протокола, писарнице, доставне службе, архиве, овјере потписа, преписа и рукописа и радних књижица,
 •  издавање извода и увјерења из јавних евиденција које води, издаје потврде о чињеницама о којима се не води јавна евиденција када је на то законом овлашћено,
 •  послови из надлежности путем мјесних канцеларија,
 •  пружање правне помоћи,
 •  вођење поступка по притужбама грађана,
 •  вршење надзора над радом савјета мјесних заједница,
 •  спровођење поступка административног извршења неновчаних обавеза у случајевима утврђеним законом,
 •  учешће у стратешком планирању интегрисаног развоја,
 •  припремање годишњег оперативног плана рада, праћење његове реализације и подношење периодичних извјештаја Градоначелнику,
 •  прикупљање података, припрема анализа, извјештаја и информација и достављање истих надлежним градским и другим органима,
 •  учешће у припреми и предлагању пројектних приједлога и пројектне документације,
 •  унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,
 •  израда мјесечних и годишњих извјештаја о раду Одјељења,
 •  припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине града,
 •  координација рада са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења и
 • ) други послови који му се посебним актима и налогом Градоначелника ставе у дјелокруг рада.

У оквиру Одјељења за општу управу организују се одсјеци, и то:

Одсјек за послове пријемне канцеларије и мјесне канцеларије, у којем се обављају следећи послови:

 • пријем захтјева и других поднесака упућених јединицама Градске управе, Градоначелнику и Скупштини града,
 • завођење аката у картотеку и друге евиденције,
 • вођење матичне евиденције и издавање извода и увјерења у сједишту Градске управе и у мјесним канцеларијама,
 • издавање радних књижица,
 • овјеравање потписа, рукописа и преписа у сједишту Градске управе и у мјесним канцеларијама,
 • издавање увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција, када је то предвиђено законом,
 • успостава и одржавање архиве Града,
 • пријем, отпрема и уручивање поште,
 • припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине града из надлежности Одсјека,
 • унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,
 • координација рада са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру надлежности Одсјека и
 • други послови који се налогом Градоначелника и начелника Одјељења ставе у дјелокруг рада Одсјека;

Одсјек за управно-правне послове, у којем се обављају следећи послови:

 • стручни и управни послови из области грађанских стања (промјена личног имена, накнадни уписи у матичне књиге, држављанства, исправке нетачних података у матичним књигама),
 • пружање правне помоћи,
 • вршење надзора над радом савјета мјесних заједница,
 • спровођење поступка административног извршења неновчаних обавеза у случајевима утврђеним законом,
 • вођење поступка по притужбама грађана,
 • припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине града из надлежности Одсјека,
 • унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,
 • координација рада са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру надлежности Одсјека,
 • други послови који се налогом Градоначелника и начелника Одјељења ставе у дјелокруг рада Одсјека.

Путем Центра за информисање грађана, шалтер 1. може се  поднијети захтјев за слободан приступ информацијама које су надлежности Општинске управе Зворник.

(Захтјев за слободан приступ информацијама (пдф бр.01)

Документација потребна за овjеру (ШАЛТЕР 2 и 3):

 • фотокопија документа и оригинал на увид или овјерена фотокопија,
  •  доказ о уплаћеној такси
 • овjера пуномоћја и изјава: потребно пуномоћје и изјава и даваоци
  пуномоћја и изјава лично са важећим личном картом, као и доказ о
  уплаћеној такси.

Документација потребна за издавање радне књижице (ШАЛТЕР 2 и 3):

 • захтjев за издавање радне књижице,
  •  важећа лична карта,
  •  радна књижица,
  •  свједочанство или диплома.  – Захтјев за издавање радне књижице купује се књижари Савеза слијепих и слабовидих особа

У оквиру службе писарнице обављају се послови пријема, отварања, прегледања и распоређивања поште, пријема поднесака,  завођења и развођења предмета у доставне књиге и електронску базу, достављање аката у рад, отпремање поште, одлагање завршних предмета у архивски депо и њихово чување и обавјештавање странака о начину и мјесту остваривања њихових права и других послова.

У оквиру послова личних стања грађана обављају се следећи послови:

(канцеларија број 40.  и 60)

 • накнадни упис у матичну књигу рођених,
  •  накнадни упис у матичну књигу умрлих,
  •  промјена личног имена,
  •  исправка података у матичној књизи рођених,
  •  исправка података у матичној књизи венчаних,
  •  исправка података у матичној књизи умрлих,
  •  исправка података у књигама држављана,
  •  рјешавање о закључивању брака преко пуномоћника,
 • допуна података у матичним књигама.

Документација потребна за накнадни упис у МКР:

 • увјерење о држављанству,
  •  извод из матичне књиге вјенчаних (за лица у браку),
  •  записник осаслушању два свједока о утврђивању датума и године рођења,
  •  потврда да су матичне књиге рођених уништене у току рата, а да у
  реконструисане није обновљен упис,
  •  фотокопија личне карте,
  •  доказ о уплаћевој такси.  – Захтјев за накнадни упис у МКР (пдф бр. 04.)

Документација потребна за накандни упис у МКР са констатацијом чињенице држављанства БиХ и Републике Српске:

 • извод из МКР,
 • увјерење о шребивалишту / лично или од родитеља,
 • увјерење о држављанству БиХ за родитеље/а, ако је основ поријекло,
 • увјерење о пребивалишту у БиХ на дан 06.4.1992. године ако је основ пребивалиште,
 • увјерење о држављанству једне од бивших република СФРЈ,
 • увјерење да лице није уписано у МКР
 • лична карта / пасош
 • такса

– Захтјев за накнадни упис у матичну књигу рођених са констатацијом  чињенице  држављанства БиХ и Републике Српске (пдф бр.17)

Документација потребна за накнадни упис у МКУ:

 • потврда о смрти,
  •  увјерење да лице није уписано у МКУ,
  •  извод из матичне књиге рођених за умрло лице
 • увјерење о држављанству
 • лична карта
  доказ о уплаћеној такси.

– Захтјев за накнадни упис у МКУ (пдф бр. 05.)

Документација потребна за исправке података/накнадни упис изостављених података у МКР, МКВ и МКУ:

 • захтјев,
  •  документ, односно извод из МК у којој је податак погрешно унијет,
  •  документ, односно извод из МК у којој је податак правилно унијет,
 • фотокопија личне карте
  ослобођено од плаћања таксе.  – Захтјев за  исправку погрешно уписаних података /накнадни упис изостављених података  у матичним евиденцијама (пдф бр. 13.)

Документација потребна за промјену личног имена:

 • захтјев
 • лична карта
 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о држављанству,
 • извод и матичне књиге вјенчаних (за венчане),
 • извод из матичне књиге рођених за дјецу и брачног супружника8за особе које су у браку и које имају дјецу,
 • увјерење о пребивалишту уколико лице не посједује важећу личну карту,
 • увјерење о невођењу кривичног поступка,
 • увјерење о некажњавању,
 • увјерење о измиреним обавезама из брачних и породичних односа, (за разведена лица)
 • увјерење о плаћеним порезима и доприносима,
 • доказ о уплати општинске административне таксе.– Захтјев за промјену личног имена(пдф бр. 12.)

Документација потребна за промјену личног имена због усклађивања података у личним документима

 • захтјев,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о држављанству Бих и РС,
 • извод из матичне књиге вјенчаних / за особе које су у браку,
 • извод из матичне књиге рођених за дјецу и супружника / за особе које имају дјецу и које су у браку
 • увјерење о пребивалишту / уколико лице не посједује важећу личну карту МУП РС Зворник
 • увјерење о невођењу кривичног поступка
 • увјерење о некажњавању
 • доказ о уплати општинске административне таксе

– Захтјев за за промјену личног имена због усклађивања података у личним документима (пдф бр. 06.)

Документација потребна за закључење брака преко пуномоћника:

 • захтјев,
  •  специјално пуномоћје,
  •  доказ о пребивалишту подносиоца захтева,
  •  доказ о уплаћеној такси.
  – Захтјев за одобрење закључења брака по  пуномоћнику(пдф бр 48.)

Документација потребна за промјену ентитетског држављанства:

 • извод из МКР,
 • увјерење о држављанству БиХ и Федерације БиХ,
 • увјерење о пребивалишту на дан 06.4.1992-01.01.1998. године,
 • извод из МКВ за лица у браку,
 • такса.

– Захтјев за промјену ентитетског држављанства (пдф бр.42)

У оквиру службе за правну помоћ састављају се предлози, жалбе, тужбе, уговори, изјаве, пуномоћја и др. (канцеларија број 2.)

Потребна документација за пуномоћја:

 • за возила: саобраћајна дозвола, личне исправе даваоца пуномоћја и
  подаци са личне исправе пуномоћника,
  •  за заступање у судским и другим поступцима: број предмета, лична
  исправа даваоца пуномоћја и подаци са личне исправе пуномоћника.

Потребна документа за разне изјаве:

 • лична изјава: лична исправа даваоца изјаве,
  •  лична изјава са два свједока: лична исправа даваоца изјаве и личне
  исправе сведока.

У оквиру матичне службе издају се изводи из матичних књига, увјерења о држављанству, увјерења о слободном брачном стању, врши се пријава рођења детета, пријава смрти, издавање смртовница, пријава закључења брака, издају се потврде о животу, увид у МК и  списе на основу којих је извршен упис.

Издавање  извода из МКР, МКВ, МКУ и   увјерења о држављанству:

Изводи из матичних књига издају се на  захтјев лица на које се подаци односе, његовог пуномоћника, члана његове уже породице, усвојилаца, старалаца и других лица из члана 50. став 1. Закона о матичним књигама.

Документација потребна за одређивање личног имена новорођеног
детета:

 • ако су родитељи у браку: присуство једног родитеља, извод из
  МКВ и лична карта на увид. Увјерење о држављанству за родитеље.
  •  ако родитељи нису у браку: присуство оба родитеља, личне карте
  на увид и извод из МКР за мајку. Увјерење о држављанству за родитеље.

– Пријава за упис личног имена дјетета у матичну књигу рођених (пдф бр. 44)

Документација потребна за пријаву смрти:

 • потврда о смрти издата од надлежне здравствене установе или мртвозорника
  •  лична карта умрлог,
  •  ако је лице умрло ван Мед. центра и лична карта лица које
  пријављује чињеницу смрти.

– Пријава за упис смрти у МКР (пдф бр. 46)

Документација потребна за пријаву закључења брака:

 • извод из МКР,
  •  уверење о држављанству,
  •  уверење о слободном брачном стању (само за лица која су рођена
  ван територије Републике Српске),
  •  важеће личне карте,
  •  доказ о уплаћеној такси.

– Пријава за упис брака у МКВ (пдф бр. 43)

Документација потребна за упис података о националности и вјероисповјести:

 • Изјава о националности и вјеросиповјести,
 • Лична карта на увид
 • Општинска административна такса

– Захтјев о упису података о националности и вјеросиповјести (пдф бр. 14)

Документација потребна за упис у матичну књигу рођених на основу извода из МКР иностраног органа:

 • Извод из матичне књиге рођених иностраног органа
 • Увјерење о држављанству БиХ и РС за родитеље
 • Личне карте родитеља и обавјештење о пребивалишту
 • Увјерење да дијете није уписано у МКР
 • Такса
 • Пријава за упис у матичну књигу рођених на оснву извода из МКР иностраног органа (пдф бр. 16)

Документација потребна за упис у матичну књигу вјенчаних на основу извода из МКВ иностраног органа

 • Извод из матичне књиге вјенчаних иностраног органа
 • Увјерење о држављанству за супружнике
 • Увјерење о пребивалишту/лична карта и обавјештење о пребивалишту
 • Такса.
 • Пријава за упис у матичну књигу вјенчаних на основу извода из МКВ иностраног органа (пдф бр.40)

Документација потребна за упис у матичну књигу умрлих на основу извода из МКУ иностраног органа

 • Извод из матичне књиге умрлих иностраног органа
 • Увјерење о држављанству за умрло лице
 • Увјерење о пребивалишту/лична карта
 • Такса
 • Пријава за упис у матичну књигу умрлих на основу извода из МКУ иностраног органа (пдф бр.41)

Документација потребна за овјеру потврде о животу:

 • образац потврде,
  •  лична карта или пасош.

Документација потребна за издавање увјерења о приходима чланаова домаћинства:

 • просјек плате за првих 6 мјесеци текуће године за запослене чланове домаћинства
 • лична карта
 • увјерење од завода за запошљавање за незапослена лица,
 • увјерење о укупно пријављеним приходима који подлијежу опрезивању,
 • увјерење о катастарским приходима
 • изјава о заједничком домаћинству.

– Захтјев за извадање увјерења о приходима чланова домаћинства (пдф бр.07)