Одјељење за инспекцијски надзор

Одјељење за инспекцијски надзор

Начелник одјељења је Фахир Ферхатбеговић.телефон 056 490 363

У Одјељењу за инспекцијски надзор обављају се следећи послови:

 •  извршавање закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе на област инспекцијског надзора,
 •  вршење инспекцијског надзора по принципу функционалне повезаности са Инспекторатом, изузев послова који су законом стављени у надзор Републичке управе за инспекције,
 •  вршење инспекцијског надзора над активностима као и над пословањем и поступањем правних лица и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката из надлежности: тржишне инспекције, здравствене инспекције, ветеринарске инспекције, водне инспекције, пољопривредне инспекције, урбанистичко-грађевинске инспекције, саобраћајне инспекције, еколошке инспекције, инспекције хране и инспекције рада,
 •  спровођење управног и инспекцијског поступка у пословима надзора, изрицање прекршајних налога, подношење прекршајних и кривичних пријава против прекршилаца/починилаца из надлежности инспекције,
 •  заступање Градске управе код Основног суда у прекршајном поступку,
 •  поступање по представкама за извршење инспекцијског надзора те достављање писаног обавјештења подносиоцима представки,
 •  доношење програма и планова у обављању инспекцијског надзора,
 •  вођење евиденције о обављеним инспекцијским надзорима,
 •  подношење Градоначелнику редовних мјесечних и годишњих извјештаја о вршењу инспекцијских послова,
 •  подношење извјештаја Републичкој управи за инспекцијске послове о вршењу инспекцијских послова,
 •  учешће у стратешком планирању интегрисаног развоја,
 •  припремање годишњег оперативног плана рада, праћење његове реализације и подношење периодичних извјештаја Градоначелнику,
 •  прикупљање података, припрема анализа, извјештаја и информација и достављање истих надлежним градским и другим органима,
 •  учешће у припреми и предлагању пројектних приједлога и пројектне документације,
 •  унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,
 •  координација рад са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења и
 •  други послови који му се посебним актима и налогом Градоначелника ставе у дјелокруг рада.

У оквиру одељења постоје следећи инспектори:

 1. инспектор за храну
 2. тржишни инспектор
 3. ветеринарски инспектор
 4. пољопривредни инспектор
 5. саобраћајни инспектор
 6. еколошки инспекор
 7. урбанистичко грађевински
 8. здравствени инспектор