Одјељење за финансије

Одјељење за финансије

Начелник одјељeња је Срђан Деспић,телефон 056 232 252

У оквиру Одјељења за финансије организују се следећи одсјеци, и то:

 • Одсјек за рачуноводство и финансије у којем се обављају следећи послови:
 1. праћење и примјена прописа/стандарда трезорског пословања, буџетског система, рачуноводства и Међународних рачуноводствених стандарда ,
 2. учешће у активностима доношења буџета из надлежности одсјека,
 3. учешће у изради Плана капиталних инвестиција Градске управе,
 4. учешће у реализацији инвестиција које се односе на изградњу инфраструктуре, из надлежности одсјека,
 5. формална и суштинска провјера комплетности, исправности и вјеродостојности финансијске документације,
 6. одређивање врсте економског кода приликом уноса документације у трезорски систем пословања,
 7. организовање редовног годишњег пописа имовине и обавеза Градске управе и давање смјерница и упутстава за попис имовине,
 8. вођење евиденције о имовини Града и вођење књиге основних средстава Градске управе,
 9. обрачун висине амортизације и ревалоризације,
 10. давање налога за књижење имовине Градске управе у главну књигу трезора,
 11. обрачун плата и свих других накнада везаних за примања запослених у Градској управи и вођење регистра плата запослених,
 12. обрачун накнада физичким лицима ван радног односа и вођење евиденције о тим исплатама,
 13. подношење пореских пријава Градске управе и вођење потребних статистичких евиденција,
 14. обрада образаца за реализацију кредита запослених радника у Градској управи,
 15. вођење благајне трезора и помоћне благајне по потрошачким јединицама Градске управе,
 16. рефундирање исплаћених накнада запосленима од надлежних органа,
 17. исплата готовине физичким лицима и потрошачким јединицама по налогу овлашћеног лица и вођење евиденције о благајничкој документацији,
 18. вођење књиге улазних фактура за потрошачке јединице Градске управе,
 19. старање о документацији која се односи на прибављање имовине Града,
 20. попуњавање мјесечних обавјештајних пријава (МОП) и достављање истих Пореској управи РС,
 21. унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима и
 22. други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења, односно други послови који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.
 • Одсјек за трезор, у којем се обављају следећи послови:
 1. праћење и примјена прописа/стандарда трезорског пословања, буџетског система, рачуноводства и Међународних рачуноводствених стандарда,
 2. евидентирање потраживања и обавеза и плаћање за све потрошачке јединице које послују у систему трезора,
 3. унос и контрола свих података у главној и помоћним књигама трезора, као и усаглашавање евидентираних трансакција и пословних догађаја са прописаним захтјевима буџетске класификације,
 4. консолидација књиговодствене евиденције свих потрошачких јединица које послују у систему трезора,
 5. израда периодичних и годишњих извјештаја у складу са правилником и стандардима извјештавања и израда нота уз финансијске извјештаје у складу са Међународним рачуноводственим стандардима,
 6. провођење поступка отварања и затварања рачуна у главној књизи трезора,
 7. учешће у изради правилника и процедура из надлежности одсјека,
 8. учешће у процесу доношења буџета и извјештаја о извршењу буџета из надлежности одсјека
 9. мјесечно усаглашавање књиговодствене евиденције трезора са књиговодственом евиденцијом потрошачких јединица које послују у систему трезора,
 10. мјесечно усаглашавање главне благајне и помоћних благајни по потрошачким јединицама Градске управе и буџетских корисника са књиговодственом евиденцијом уноса у главну књигу  трезора,
 11. мјесечно усаглашавање основних средстава главне књиге и помоћне књиге по потрошачким јединицама Градске управе и буџетских корисника са књиговодственом евиденцијом уноса у главну књигу,
 12. књижење свих врста прихода трезора,
 13. унос података о свим добављачима и физичким лицима у систем трезора,
 14. спровођење мултилатералне компензације на берзи – унос података из система трезора у систем на берзи и повлачење извјештаја,
 15. усаглашавање обавеза са добављачима путем Извода отворених ставки,
 16. усаглашавање и вођење кредитног задужења градске управе,
 17. мјесечно усаглашавање пословања трезора Града са Министарством финансија Републике Српске,
 18. резервисање средстава у буџету путем уноса наруџбеница у систем трезора,
 19. давање упутстава и смјерница за попис обавеза у склопу редовног годишњег пописа имовине и обавеза,
 20. вођење протокола трезорских образаца за потрошачке јединице Градске управе и трезорских образаца за буџетске кориснике,
 21. унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима и
 22. други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења, односно други послови који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.
 • Одсјек за буџет, у којем се обављају следећи послови:
 1. праћење и примјена прописа/стандарда трезорског пословања, буџетског система, рачуноводства и Међународних рачуноводствених стандарда,
 2. израда плана активности за израду и усвајање буџета Града,
 3. припремање приједлога Одлука о буџету, ребалансу буџета и извршењу буџета и израђује контни план у складу са усвојеним буџетом,
 4. унос усвојеног буџета Града у трезор, као и плана буџета за фонд 3 и фонд 5 у трезор,
 5. праћење реализације и извршења буџета града по потрошачким јединицама, и о томе извјештава Градоначелника и начелника Одјељења за финансије,
 6. припремање кварталних планова за извршење буџета града, унос кварталне планове у трезор као и измјене (реалокације) буџета у трезор,
 7. припремање документацију приликом кредитног задужења града, води евиденцију о кредитном задужењу и води регистар издатих гаранција,
 8. праћење трошења кредитних средстава у складу са одлуком о кредитном задужењу и сачињавање извјештаја о кредитном задужењу Градске управе,
 9. вођење евиденције уговора Градске управе као и реализација склопљених уговора, одлука и закључака,
 10. праћење и контрола наплате непореских прихода Града,
 11. израда правилника и процедура из дјелокруга рада Одсјека,
 12. вођење евиденције о примљеним грант средствима,
 13. вођење евиденције потраживања Градске управе и, у случају потребе за тужбом, припремање потребног материјала за тужбу,
 14. припремање материјала за Скупштину града из надлежности Одсјека,
 15. давање упутстава и смјерница за попис потраживања у склопу редовног годишњег пописа имовине и обавеза,
 16. унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима и
 17. други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења, односно други послови који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.

У одјељењу постоје три досјека:

 • Одсјек за рачуноводство и финансије 056 232 265
 • Одсјек за буџет 056 232 237
 • Одсјек за трезор 056 232 235