Одјељење за борачко – инвалидску заштиту

Одјељење за борачко – инвалидску заштиту

Начелник одјељења је Жељко Смиљанић,телефон 056 232 218

У Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту обављају следећи послови:

 •  извршавање закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе на област борачко-инвалидске заштите,
 •  стручни и управни послови из надлежности одјељења у предметима личне и породичне инвалиднине, категоризације бораца, мјесечног и годишњег борачког додатка, новчане накнаде по основу одликованог борца, новчане накнаде за изградњу надгробног споменика погинулом борцу и здравствене заштите корисника права из области борачко-инвалидске заштите,
 •  обезбјеђење корисницима остваривања права на бањско-климатску рехабилитацију и других повластица по основу борачко-инвалидске заштите,
 •  пружање техничке и правне помоћи првостепеној љекарској комисији за утврђивање инвалидитета војних инвалида и цивилних жртава рата,
 •  рјешавање стамбених питања бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца,
 •  вођење евиденције о корисницима борачко-инвалидске заштите и лицима која су регулисала војну обавезу,
 •  обезбјеђење остваривања допунских права породица погинулих бораца и војних инвалида, у складу са прописима Града,
 •  обрада новчаних докумената, припрема и контрола обрачуна за исплате по свим основима у области борачко-инвалидске заштите,
 •  учешће у стратешком планирању интегрисаног развоја,
 •  припремање годишњег оперативног плана рада, праћење његове реализације и подношење периодичних извјештаја Градоначелнику,
 •  прикупљање података, припрема анализа, извјештаја и информација и достављање истих надлежним градским и другим органима,
 •  учешће у припреми и предлагању пројектних приједлога и пројектне документације,
 •  унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,
 •  израда програма рада и извјештаја о раду Одјељења,
 •  припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине града,
 •  координација рада са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења и
 •  други послови који му се посебним актима и налогом Градоначелника ставе у дјелокруг рада.