Одјељење комуналне полиције

Одјељење комуналне полиције

Начелник комуналне полиције је Горан Писић,телефон  056 490 366   [email protected]    056 490 365

У Одјељењу комуналне полиције обављају се следећи послови:

 •  комунално-инспекцијска контрола и надзор над примјеном закона, других прописа и општих аката из области комуналних и других дјелатности утврђених посебним законима и прописима Града, тј. обавља све послове предвиђене Законом о комуналној полицији,
 •  у вршењу контроле и надзора Комунална полиција има овлашћења утврђена Законом и прописима Града из комуналних и других области,
 •  издавање прекршајних налоге, подношење прекршајних и кривичних пријава против прекршилаца/починилаца из надлежности комуналне полиције,
 •  доношење програма и планова у обављању комунално-инспекцијског надзора,
 •  вођење евиденције о обављеном комунално-инспекцијском надзору,
 •  учешће у стратешком планирању интегрисаног развоја,
 •  припремање годишњег оперативног плана рада, праћење његове реализације и подношење периодичних извјештаја Градоначелнику,
 •  прикупљање података, припрема анализа, извјештаја и информација и достављање истих надлежним градским и другим органима,
 •  учешће у припреми и предлагању пројектних приједлога и пројектне документације,
 •  унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима,
 •  подношење Градоначелнику редовних мјесечних и годишњих извјештаја,
 •  координација рада са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења,
 •  припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине града и одговара за законитости истих из своје надлежности.