Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелника

Шеф кабинета градоначелника је Милошевић Драгана,телефон 056 232 226

У Кабинету градоначелника обављају се следећи послови:

 •  стручни и административни послови за потребе Градоначелника,
 •  послови савјетника Градоначелника,
 •  контрола законитости статута и других општих аката предузећа и установа на које Градоначелник даје сагласност,
 •  реализација сарадње града са другим градовима и општинама,
 •  припрема и организација радних састанака и протоколарних пријема за потребе Градоначелника,
 •  обрада представки упућених Градоначелнику,
 •  послови израде општих и појединачних аката из надлежности Градоначелника,
 •  обезбјеђење примјене Закона о слободи приступа информацијама у Градској управи,
 •  јавно обавјештавање о активностима Градске управе,
 •  организовање презентација Града у земљи и иностранству,
 •  израда и администрација WEB портала Града,
 •  реализација сарадње са Савезом општина и градова Републике Српске,
 •  послови градског менаџера и градског архитекте,
 •  припремање одлука Градоначелника у другом степену по приговорима и жалбама на првостепене одлуке организационих јединица Градске управе, у случајевима предвиђеним законом,
 •  учешће у свим фазама стратешког планирања и управљања развојем;
 •  учешће у изради плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја града;
 •  припремање годишњег оперативног плана рада, који садржи планиране стратешке пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројеката;
 •  прикупљање података и припремање анализа које су потребне за ефективно управљање развојем у свим фазама стратешког управљања (планирању, реализацији, праћењу, вредновању и извјештавaњу) из дјелокруга рада Кабинета, израда извјештаја о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Кабинета, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности, и све наведено доставља Одсјеку за управљање развојем и међународну сарадњу,
 •  пријем странака код Градоначелника,
 •  заступање Града пред судовима и сарадња са Правобранилаштвом Републике Српске,
 •  координација рада са другим одјељењима и службама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења, укључујући и међународну сарадњу, у складу са инструкцијама Градоначелника,
 •  праћење активности у пројектима у којима учествује Град,
 •  унапређењe система управљања квалитетом у складу са ISO стандардима и
 •  други послови који му се посебним актима и налогом Градоначелника ставе у дјелокруг рада.