Зимско одржавање градских улица и приградских насеља Дивич, Шћемлија, Кула Град, Каракај, Економија, Челопек и Улице – Лот1 и Зимско одржавање локалних путева на подручју општине Зворник – Лот2

Број: 02-360-136/15

Датум:16.12.2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Зимско одржавање градских улица и приградских насеља Дивич, Шћемлија, Кула Град, Каракај, Економија, Челопек и Улице – Лот1 и Зимско одржавање локалних путева на подручју општине Зворник – Лот2 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-109-3-39/15, дана 24.11.2015. године, пријавили су се понуђачи:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. „ВТ компред“ д.о.о. Зворник.

 II

 Након разматрања пријава које испуњавају услове за извођење оглашених радова  Зимско одржавање градских улица и приградских насеља Дивич, Шћемлија, Кула Град, Каракај, Економија, Челопек и Улице – Лот1најповољнији понуђач је Зворникпутеви“ а.д. Зворник, док заЗимско одржавање локалних путева на подручју општине Зворник – Лот2 најповољнији понуђач је „ВТ компред“ д.о.о. Зворник.

IIl

 Понуђачи из члана Il ове Одлуке оцијењени су као повољни јер су у тендерској документацији за наведене радове путем отвореног поступка доставили за Уговорни орган економски повољну  цијену технички задовољавајуће понуде и то за:

  • Лот1 – „Зворникпутеви“ а.д. Зворник, са укупним износом од 52.721,31КМ и
  • Лот2 – „ВТ компред“ д.о.о. Зворник, са укупним износом од 67.005,90КМ.

Са изабраним понуђачима биће закључени оквирни споразум на три године у укупном износу за ЛОТ1 – 158.163,93КМ и за ЛОТ2 – 201.017,70КМ. Рок за извођење радова и начин плаћања дефинисаће се посебним уговорима који ће се закључивати у току трајања оквирног споразума.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:
Ристановић Митар                                       Горан Писић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. „ВТ компред“ д.о.о. Зворник
  3. Зоран Ерић – Веб страница општине Зворник,
  4. Архива.

8