Зимско одржавање градских улица и приградских насеља Дивич, Шћемлија, Кула Град, Каракај, Економија, Челопек и Улице – Лот1 и Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији града Зворник – Лот2

Број: 02-360-61/18
Датум: 31.12.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Зимско одржавање градских улица и приградских насеља Дивич, Шћемлија, Кула Град, Каракај, Економија, Челопек и Улице – Лот1 и Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији града Зворник – Лот2 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-265-3-53/18, дана 16.11.2018. године, пријавили су се понуђачи и то за:

ЛОТ1:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник. 

ЛОТ2:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. „ВТ – компред“ д.о.о. Зворник.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за извршење оглашених услуга  Зимско одржавање градских улица и приградских насеља Дивич, Шћемлија, Кула Град, Каракај, Економија, Челопек и Улице Лот1најповољнији понуђач је Зворникпутеви“ а.д. Зворник, док заЗимско одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији града Зворник Лот2 најповољнији понуђач је „ВТ – компред“ д.о.о. Зворник.

IIl

Понуђачи из члана Il ове Одлуке оцијењени су као најповољни јер су за наведене услуге путем отвореног поступка доставили за Уговорни орган најнижу цијену технички задовољавајуће понуде и то за:

  • Лот1 – „Зворникпутеви“ а.д. Зворник, са укупним износом од 158.556,95КМ  и
  • Лот2 – „ВТ – компред“ д.о.о. Зворник, са укупним износом од 248.427,80КМ.

Са изабраним понуђачима биће закључен оквирни споразум на три године. Рок за извршење услуга и начин плаћања дефинисаће се посебним уговорима који ће се закључивати у току трајања оквирног споразума.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. „ВТ – компред“ д.о.о. Зворник
  3. Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,
  4. Архива.

2