Вршење услуга за одржавање програма  Докунова и Финова за потребе Градске управе Зворник

Број:  02-360-29/18
Датум: 18.04.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Вршење услуга за одржавање програма  Докунова и Финова за потребе Градске управе Зворник“, понуду је доставио понуђач:

  1. „ИТИНЕРИС“ д.о.о. Тузла,  Позоришна бб, Тузла.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење наведених услуга у укупном износу од 4.212,00 КМ са ПДВ-ом. Услуге ће се вршити у периоду 01.03.2018. – 28.02.2019. године, а плаћање се врши на основу достављене овјерене фактуре.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „ИТИНЕРИС“ д.о.о. Тузла,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

3