Утврђивање геомеханичких карактеристика тла за потребе регулације ријеке Сапне и фундирања резервоара

Број:  02-360-23/19
Датум: 03.04.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Утврђивање геомеханичких карактеристика тла за потребе регулације ријеке Сапне и фундирања резервоара“, понуду је доставио понуђач:

  1. ИРМ – БОР д.о.о Зворник, Светог Саве бр.88, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење услуга у укупном износу од 6.318,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга и достављања елабората је 15 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора. Плаћање се врши у року од 30 дана по испостављању овјерене фактуре, након извршења услуга.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „ИРМ – БОР“ д.о.о Зворник
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

1