Утврђивање геолошке грађе и геомеханичких карактеристика тла за изградњу стамбеног објекта у Каракају

Број:  02-360-36/18
Датум: 11.05.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Утврђивање геолошке грађе и геомеханичких карактеристика тла за изградњу стамбеног објекта у Каракају“, понуду је доставио понуђач:

  1. ИРМ – БОР д.о.о Зворник, Светог Саве бр.88, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење услуга у укупном износу од 4.520,00 КМ без ПДВ-а. Рок за извршење услуга је 10 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора. Плаћање се врши у року од 30 дана по испостављању овјерене фактуре, након извршења услуга.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „ИРМ – БОР“ д.о.о Зворник
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

2