Услуге превоза и монтаже заштитне ограде за манифестацију Зворничко љето 2017

Број:  02-360-____/17
Датум:________2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Услуге превоза и монтаже заштитне ограде за манифестацију Зворничко љето 2017“, понуду је доставио понуђач:

  1. COOP TRANS д.о.о. Осмаци бб, Осмаци.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извођење наведених услуга у укупном износу од 2.223,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 02.08.2017. године, а плаћање се врши на основу достављене овјерене фактуре.

                                                                                          III                                               

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org

Припремио: Зоран Ђукановић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „COOP TRANS“ д.о.о. Осмаци,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

4