Услуге инсталације и подешавања MS Windows сервер оперативног система, укључивање у постојећу мрежу и подешавање сервиса

Број:  02-360-19/19
Датум: 04.03.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Услуге инсталације и подешавања MS Windows сервер оперативног система, укључивање у постојећу мрежу и подешавање сервиса, понуду је доставио понуђач:

  1. „ИТИНЕРИС“ д.о.о. Тузла,  Позоришна бб, Тузла.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење услуга у укупном износу од 2.340,00 КМ без ПДВ-а. Услуге ће се извршити у року од 5 дана од обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши авансно 50% а остатак у року од 15 дана по испостављању фактуре.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „ИТИНЕРИС“ д.о.о. Тузла
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

3