Услуге имплементације система финансијског управљања и контроле

Број:  02-360-15/19
Датум: 25.02.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Услуге имплементације система финансијског управљања и контроле“, понуду је доставио понуђач:

  1. Развој технологија иновацијадоо Бања Лука, Веселина Маслеше 11, Бања Лука.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење услуга у укупном износу од 6.000,00 КМ без ПДВ-а. Рок за извршење услуга имплементације је 31.12.2019.године. Плаћање се врши 50% у року од 10 дана по закључењу уговора а остатак у року од 15 дана по извршеним услугама и достављеној документацији.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1.  „РТИ“ д.о.о Бања Лука
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

2