Услуге геодетског снимања за потребе експропријације земљишта – регулисање тока ријеке Сапне

Број: 02-360-62/17
Датум: 03.04.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача 

I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Услуге геодетског снимања за потребе експропријације земљишта – регулисање тока ријеке Сапнеобјављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-2-25-3-32/17, дана 16.03.2017. године, пријавили су се следећи понуђачи: 

 1. Геопројект д.о.о Бања Лука,
 2. „Геоново“ д.о.о И. Сарајево,
 3. „Просан-геоастор“ д.о.о Прњавор,
 4. „Гео-окука“ г.о. Бијељина,
 5. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука,
 6. „Геоинжењеринг“ д.о.о Бања Лука,
 7. „Гис софт“ д.о.о Брчко.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених услуга  Услуге геодетског снимања за потребе експропријације земљишта – регулисање тока ријеке Сапнеи проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је Гео-окука“ г.о. Бијељина.

 III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене услуге доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 6.961,50КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 15 дана од дана потписивања уговора, плаћање се врши по испостављању рачуна/фактуре.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Геопројект“ д.о.о Бања Лука,
 2. „Геоново“ д.о.о И. Сарајево,
 3. „Просан-геоастор“ д.о.о Прњавор,
 4. „Гео-окука“ г.о. Бијељина,
 5. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука,
 6. „Геоинжењеринг“ д.о.о Бања Лука,
 7. „Гис софт“ д.о.о Брчко,
 8. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Града Зворник“,

3