Услуге ангажовања извођача Здравка Чолића за манифестацију Зворничко љето 2018

Број: 02-360-44/18
Датум: 24.07.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Услуге ангажовања извођача Здравка Чолића за манифестацију Зворничко љето 2018, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-2-47-3-33/18, дана 06.07.2018. године, пријавио се понуђач:      

  1. Радња за изнајмљивање аудио и видео опреме „Јан аудио“ Кисач.

II

 Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене услуге доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 58.333,00КМ без ПДВ-а. Рок за плаћање и датум одржавања концерта је 04.08.2018. године.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. Радња за изнајмљивање аудио и видео опреме „Јан аудио“ Кисач,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

3