Услуге ангажовања извођача за манифестацију Зворничко љето 2017

Број: 02-360-143/17
Датум: 25.07.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Услуге ангажовања извођача за манифестацију Зворничко љето 2017 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-2-73-3-63/17, дана 18.07.2017. године, понуду је доставио понуђач:

  1. „Nature boy production д.о.о Нови Београд;

 II

Након разматрања пристигле понуде за набавку оглашених услуга Ангажовања извођача за манифестацију Зворничко љето 2017 најповољнији понуђач је „Nature boy production д.о.о Нови Београд.

 III

Понуђач „Nature boy production д.о.о Нови Београд је најповољнији за наведене услуге ангажовања извођача Николе Роквића, јер је доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са износом: 8.850,00 КМ. Услуге ће се извршити дана 06.08.2017.године у 21 час.

Против ове Одлуке кандидат / понуђач има право на жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се односи Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

                                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Nature boy production“ д.о.о Нови Београд,
  2. Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,
  3. Архива.

4