Уређење око зграде Борачке на Фетији

Број: 02-360-140/15

Датум: 08.12.2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за извођење радова Уређење око зграде Борачке на Фетији објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-111-3-41/15, дана 26.11.2015. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. „Јокић инвест“ д.о.о. Зворник,
  2. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за извођење оглашених радова  Уређење око зграде Борачке на Фетијинајповољнији понуђач је Зворникпутеви“ а.д. Зворник. 

III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 30.530,04КМ. Рок за извођења радова је 20 дана од увођења у посао од стране надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:  Ристановић Митар                     Верификовао: Горан Писић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Јокић инвест“ д.о.о. Зворник,
  2. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница општине Зворник“,
  4. Архива.

8