Уређење корита ријеке Хоче код школе у Крижевићима

Број: 02-360-98/17
Датум: 26.06.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Уређење корита ријеке Хоче код школе у Крижевићима“ објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-54-3-49/17, дана 30.05.2017. године, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. „Технометал“ д.о.о Власеница,
 2. „Путеви“ д.о.о Зворник,
 3. Пантић промет“ д.о.о Петковци – Зворник,
 4. „ВТ Компред“ д.о.о Зворник,
 5. Instel“ д.о.о Бијељина.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова  Уређење корита ријеке Хоче код школе у Крижевићима“ и проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је „Технометал“ д.о.о Власеница.

III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 18.115,11КМ са ПДВ-ом. Са изабраним понуђачем биће закључен Уговор о извођењу радова. Рок за извођење радова је 15 дана од потписивања уговора и увођења у посао од Надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању овјерене окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                Градоначелник
Зоран Стевановић

          Достављено:

 1. „Технометал“ д.о.о Власеница,
 2. „Путеви“ д.о.о Зворник,
 3. „Пантић промет“ д.о.о Петковци,
 4. „ВТ Компред“ д.о.о Зворник
 5. „Instel“ д.о.о Бијељина
 6. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Града Зворник“,
 7. Архива.

5