Уклањање смећа поред локалних путева и санација дивљих депонија

Број: 02-360-68/17
Датум: 19.04.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Уклањање смећа поред локалних путева и санација дивљих депонијаобјављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-3-33-3-37/17, дана 30.03.2017. године, пријавили су се следећи понуђачи: 

  1. Водовод и комуналије а.д. Зворник,
  2. „Пантић промет“ д.о.о Петковци – Зворник.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова  Уклањање смећа поред локалних путева и санација дивљих депонијаи проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је „Пантић промет“ д.о.о Петковци – Зворник.

 III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 23.166,00КМ са ПДВ-ом. Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни споразум до 31.12.2017. године. Рок за извођење радова и начин плаћања дефинисаће се посебним уговорима који ће се закључивати у току трајања оквирног споразума.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Водовод и комуналије“ а.д. Зворник,
  2. „Пантић промет“ д.о.о Петковци – Зворник,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Града Зворник“,
  4. Архива.

4