Техничко пројектовање електричних инсталација уличне расвјете на подручју града Зворника

Број:  02-360-195/17
Датум:15.11.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

                                                                                      ОДЛУКУ
                                                              о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Техничко пројектовање електричних инсталација уличне расвјете на подручју града Зворника“, понуду је доставио понуђач:

  1. ВТ Компред“ д.о.о Зворник, Горња Пилица бб.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење услуга у укупном износу од 3.603,60 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 30 дана од дана потписивања Уговора о директном споразуму, а плаћање се врши у року од 15 дана по достављању овјерене фактуре.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „ВТ Компред“ д.о.о Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

4