Снимање ситуационог плана улице на локалитету „Б“ блокови у Зворнику

Број:  02-360-75/16
Датум:23.06.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), в.д. Градоначелника Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Снимање ситуационог плана улице на локалитету „Б“ блокови у Зворнику“, понуду je доставиo понуђач:

  1. GEOMATIC д.о.о. Светог Саве-Мега 4/1, Зворник. 

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење наведене услуге у укупном износу 1.041,30 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 10 дана од дана потписивања Уговора о директном споразуму, а плаћање се врши на основу достављене овјерене окончане ситуације. 

                                              III                                               

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org

Припремио: Дарко Цвјетиновић                                    Верификовао: Зоран Ђукановић

 В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „GEOMATIC“ д.о.о.Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

7