Систематска дезинсекција – третман уништавања комараца на подручју града Зворник за 2017.годину

Број: 02-360-102/17
Датум: 26.06.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Систематска дезинсекција – третман уништавања комараца на подручју града Зворник за 2017.годину објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-2-61-3-52/17, дана 12.06.2017. године, понуду је доставио понуђач:

  1. „Санитација“ д.о.о. Зворник.

 II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене услуге доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 21.498,75КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга:

– третирање ларвицидом – 7 дана; и третирање одраслих форми комараца – 7 дана, рачунајући од дана увођења у посао од стране Надзорног органа.

Против ове Одлуке понуђач има право на жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Санитација“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,
  3. Архива.