Систематска дезинсекција – третман уништавања комараца на подручју града Зворник за 2016. годину

Број: 02-360-70/16
Датум: 21.06.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелник Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача 

I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Систематска дезинсекција – третман уништавања комараца на подручју града Зворник за 2016. годину објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-2-50-3-39/16, дана 08.06.2016. године, пријавио се понуђач:

  1. „Санитација“ д.о.о. Зворник.

 II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене услуге доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 21.498,75 КМ. Рок за извршење услуга дезинсекције је 10 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора. Плаћање се врши најкасније 30 дана након извршења услуга.

Против ове Одлуке понуђач има право на жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                          Верификовао:

Ристановић Митар                                                 Милош Томић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Санитација“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница општине Зворник,
  3. Архива.

2