Систематска дератизација (прољећња и јесења) јавних површина, објеката, јавних установа и школских објеката на подручју града Зворник за 2017. годину

Број: 02-360-24/17
Датум: 07.03.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 47. Статута Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), градоначелник града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Систематска дератизација (прољећња и јесења) јавних површина, објеката, јавних установа и школских објеката на подручју града Зворник за 2017. годину“ објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-2-16-3-23/17, дана 21.02.2017. године, пријавио се понуђач:

  1. „Санитација“ д.о.о. Зворник.

 II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене услуге доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 19.001,97КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга дератизације је 15 дана у априлу (прољећња) и 15 дана у октобру (јесења). Плаћање се врши 45 дана након извршења услуга.

Против ове Одлуке понуђач има право на жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

1.„Санитација“ д.о.о. Зворник,
2.Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,
3.Архива.

3