Систематска дератизација (прољећња и јесења) јавних површина, објеката јавних установа и школских објеката у граду Зворник за 2018. годину

Број: 02-360-23/18
Датум: 15.06.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Систематска дератизација (прољећња и јесења) јавних површина, објеката јавних установа и школских објеката у граду Зворник за 2018. годину објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-2-26-8-28/18 дана 04.06.2018. године, пријавили су се следећи понуђачи:      

  1. „Дезинсекција“ д.о.о. Бијељина,
  2. Санитација“ д.о.о. Зворник.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених услуга  „Систематска дератизација (прољећња и јесења) јавних површина, објеката јавних установа и школских објеката у граду Зворник за 2018. годинуи проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је Дезинсекција“ д.о.о. Бијељина.

                                                                                              III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене услуге доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 7.095,00КМ без ПДВ-а. Рок за извршење услуга дератизације је 15 дана у априлу (прољећња) и 15 дана у октобру (јесења). Плаћање се врши 45 дана након извршења услуга.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

   ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Дезинсекција“ д.о.о. Бијељина,
  2. „Санитација“ д.о.о. Зворник,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  4. Архива.

3