Систематска дератизација јавних површина и објеката (прољећња и јесења) на подручју града Зворник за 2019. годину

Број:  02-360-30/19
Датум: 20.05.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Систематска дератизација јавних површина и објеката (прољећња и јесења) на подручју града Зворник за 2019. годину“, понуду је доставио понуђач:

  1. Санитација д.о.о Зворник, Браће Обрадовића бр.1, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење услуга у укупном износу од 7.002,45 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга дератизације је 15 дана у мају (прољећња) и 15 дана у октобру (јесења). Плаћање се врши 45 дана након извршења услуга.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: https://www.opstina-zvornik.org/

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Санитација“ д.о.о Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.