Сервис и оправка копир апарата и компјутерске опреме

Број:  02-360-82/17
Датум:11.04.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: Сервис и оправка копир апарата и компјутерске опреме, понуду је доставио понуђач:

  1. „Copitrade“ д.о.о Бијељина.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење услуга у укупном износу од 1.515,15 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 5 (пет) дана од обостраног потписивања Уговора о директном споразуму, а плаћање се врши авансно 100%.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Copitrade“ д.о.о Бијељина,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.
4