Санација ријечног корита испод куће Јевтић Бранка у МЗ Локањ

Број:  02-360-66/16
Датум:27.05.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), в.д. Градоначелника Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Санација ријечног корита испод куће Јевтић Бранка у МЗ Локањ“, 25.05.2016. године понуду је доставио понуђач:

  1. „Кабал-коп“ д.о.о. Доњи Грбавци, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извођење наведених радова у укупном износу од 6.254,64 КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 3 дана од дана увођења у посао од стране вршиоца сталног стручног надзора, а плаћање се врши на основу достављене овјерене окончане ситуације. 

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org

Припремио: Зоран Ђукановић

В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Кабал-коп“ д.о.о. Доњи Грбавци,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

5