Санација одрона пута у МЗ Локањ, засеоци Гудура и Њиверице

Број: 02-360-50/16
Датум: 26.04.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Санација одрона пута у МЗ Локањ, засеоци Гудура и Њиверице“ објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-336-3-31/16, дана 12.04.2016. године, пријавили су се следећи понуђачи:

 1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
 2. „10. Јун“ д.о.о. Челопек – Зворник,
 3. „Пантић-промет“ д.о.о. Петковци-Зворник,
 4. „Путеви“ д.о.о. Зворник,
 5. XD“ д.о.о. Г.Трнова,
 6. „Jović S&D“ д.о.о. Угљевик.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова  Санација одрона пута у МЗ Локањ, засеоци Гудура и Њивериценајповољнији понуђач је „Путеви“ д.о.о. Зворник. 

III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 16.963,45КМ. Рок за извођење радова је 12 дана од дана потписивања уговора, плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Митар Ристановић                                          Ненад Станковић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
 2. „10. Јун“ д.о.о. Челопек – Зворник,
 3. „Пантић-промет“ д.о.о. Петковци-Зворник,
 4. „Путеви“ д.о.о. Зворник,
 5. „XD“ д.о.о. Г.Трнова,
 6. „Jović S&D“ д.о.о. Угљевик,
 7. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
 8. Архива.

4