Санација одрона на путном правцу Брањево – Лазаревићи

Број: 02-360-69/16
Датум: 10.06.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача 

I 

Након постизања, за Уговорни орган, економски најповољније понуде у поступку јавне набавке Санација одрона на путном правцу Брањево – Лазаревићи кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

„XD“ д.о.о. Горња Трнова

II

Понуђач из члана I ове Одлуке оцијењен је као повољан  јер је за наведене радове путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде у износу 8.775,00КМ. Рок за извођења радова је 3 дана од увођења у посао, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Обрадио:                                                        Верификовао:

Митар Ристановић                                               Милош Томић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „XD“ д.о.о. Горња Трнова,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

3