Санација локалних путева на подручју града Зворник

Број: 02-360-25/17
Датум: 16.03.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 47. Статута Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Санација локалних путева на подручју града Зворник објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-47-3-37/16, дана 18.05.2016. године, пријавили су се следећи понуђачи: 

  1. XD“ д.о.о. Горња Трнова,
  2. Технометал“ д.о.о Власеница,
  3. „ВТ Компред“ д.о.о. Зворник.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за извођење оглашених радова  Санација локалних путева на подручју града Зворникнајповољнији понуђач је „ВТ Компред“ д.о.о. Зворник.

 III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде. Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни споразум на 10 мјесеци (до краја 2017. године), у износу од 223.236,00КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова и начин плаћања дефинисаће се посебним уговорима који ће се закључивати у току трајања оквирног споразума.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „XD“ д.о.о. Горња Трнова,
  2. „Технометал“ д.о.о Власеница,
  3. „ВТ Компред“ д.о.о. Зворник.
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
  5. Архива.

4