Санација клизишта у насељеним мјестима Ораовац, Баљковица и Горњи Грбавци

Број: 02-360-2/17
Датум: 13.01.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 47. Статута Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 Након постизања, за Уговорни орган, економски најповољније понуде у поступку јавне набавке „Санација клизишта у насељеним мјестима Ораовац, Баљковица и Горњи Грбавци кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

               „Пантић промет” д.о.о Петковци.

                                                                          II

Понуђач из члана I ове Одлуке оцијењен је као повољан  јер је за наведене радове путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде у износу 44.948,50 КМ. Рок за извођења радова је 10 дана од увођења у посао, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке кандидат – понуђач има право да поднесе жалбу у року од 5 дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:
Митар Ристановић                                      Ненад Станковић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Пантић промет” д.о.о Петковци,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

1