Санација клизишта у МЗ Локањ и МЗ Малешић

Број: 02-360-127/15

Датум: _______2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача 

I

Након постизања, за Уговорни орган, економски најповољније понуде у поступку јавне набавке Санација клизишта у МЗ Локањ и МЗ Малешић кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

  • Зворникпутеви“ а.д. Зворник.

II

Понуђач из члана I ове Одлуке оцијењен је као повољан  јер је у тендерској документацији за наведене радове путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде у износу 48.905,00КМ. Рок за извођења радова је 20 дана од увођења у посао, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Обрадио:                                                                       Верификовао:

Ристановић Митар                                                       Горан Писић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница општине Зворник,
  3. Архива.

6